in , ,

Gayrimenkul Danışmanıysanız ve MYK Belgeniz Varsa Artık Sıra Şirket Kurmakta…

Şirket kurmak isterseniz vergi mükellefi olmanız gerekir. Bu vergilendirmeler de şirketin türüne göre farklılık gösterir. Peki bu şirket türleri nelerdir ? Süreç nasıl işler ?

Gayrimenkul Danışmanı Şirket Kurmak Zorunda mı ?

Eğer gayrimenkul danışmanıysanız ve MYK belgenizi aldıysanız sıra şirket kurmaya gelmiştir.

Ancak, danışmanların büyük bir bölümü şirket kurmaktan kaçınır. Gayrimenkul Danışmanı şirket kurma ve kapatma konusu ile ilgili yeterli bilgiye sahip değilse, bu adımda zorlanır.

Ofisler şirket açma konusu ile ilgili danışmanları çok fazla bilgilendirmez. Çünkü kendisi de ayrıntılı bir bilgiye sahip değildir. Sadece danışmana açması gerektiğini söyler ve üzerindeki sorumluluğu atar.

Gayrimenkul ofisleri yeni yönetmelik kapsamında kendilerine fatura kesebilecek yeterlilikte danışmanlarla çalışmak zorundadır. Bu yılın sonunda verilen zaman dolacağı için 2022 yılında mesleki yeterlilik belgesi ve şirketi olmayan danışman çalıştırılamayacak.

Danışmanların bir çoğu şirket kurmak istemez. Çünkü vergi mükellefi olmaktan ve vergi ödemekten korkar !

Türkiye genelinde memur olma bağımlılığı yaygın olduğu için danışmanlar mümkün olduğu kadar bu tehlikeli sularda dolaşmak istemezler.

Vergi mükellefi olmanız için şirket kurmak gerekir. Bu şirketin türüne göre de vergilendirmeler farklılık gösterir. Şirket türleri ise başlıca üç ana gruba ayrılır.

a) Şahıs Şirketleri

b) Limited Şirketler

c) Anonim Şirketler

Hangi şirketin kurulacağına karar vermek için yapılacak işin türüne ve amacına odaklanmak gerekir. Hiç araştırmadan bir anonim şirket kurmak çok doğru bir adım olmaz.

Şahıs şirketlerinden farklı olarak Limited ve Anonim Şirketlerde bazı gider kalemlerinden kaynaklı vergi avantajları olur. Şirketler arasında gider kalemleri en kısıtlı olan Şahıs Şirketleridir.

Özellikle girişimci dediğimiz serbest meslek grubunda olan kişiler Şahıs Şirketi kurmayı tercih eder. Bunun sebebi aslında oldukça kolaydır. Çünkü Şahıs Şirketlerinin diğer şirket tiplerine göre kurulmasının ve kapatılmasının daha kolay olmasıdır.

Şahıs Şirketlerinde her şeyi gider yazmak mümkün olmaz. Limited ve A.Ş. tipi şirketlerde gider yazılabilecek kalemler daha çok olur.

Serbest Meslek Şahıs Şirketi Nedir ?

Özet olarak ortaklarının sorumluluklarının sınırsız olduğu ve tüzel kişiliğe sahip şirketler Şahıs şirketleridir. Birçok kişi bilmez fakat şahıs şirketleri çok sayıda kişi ile bir araya gelinerek şirket kurmak mümkündür.

Belirli sayıdaki kişilerin kendi yararları doğrultusunda ortak ekonomik çıkarlar ile kurdukları ve aldıkları sorumlulukların bireysel olarak kabul edildiği ortaklıklara Şahıs Şirketi adı verilir. Şahıs şirketleri çoğunlukla tek bir kişi tarafından veya 2-3 ortak ile kurulabilen ve ortaklığın devredilmesinin zor olduğu şirket türüdür.

Bu şirket türünde ortaklar gerçek kişilerdir. Bu şu anlama gelir; şirketin tüm borçlarından, kendi mal varlıkları ile sorumludurlar. Türk Ticaret Kanunu’na göre Şahıs Şirketleri üç tiptir;

a) Adi Şirketler:

Adi şirketlerin tüzel kişiliği yoktur. Bu şirket türünde ticari unvan bulunmamaktadır. Şirket kuruluşu bir şekle tabi değildir. Şirket kuruluşunda ticari sicil tescil ve ilanı zorunlu değildir. Sözlü sözleşmeyle kurulabileceği gibi ispat güçlüğü bakımından yazılı sözleşme ile de kurulabilirler.

b) Kolektif Şirketler:

Türk Ticaret Kanununa göre Kolektif Şirket “Ticari bir işletmeyi, bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortakların hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir. Pek yaygın olmayan bir şirket türüdür.

c) Komandit Şirketler:

Genel tanımıyla komandit şirket, iki ya da daha fazla kimse tarafından, bir ticari işletmeyi müşterek ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, bir sözleşmeyle kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumluluğu sınırlanmamış ve diğer bir kısım ortaklarının sorumluluğu belirli bir miktar ile sınırlanmış olan, hak ehliyeti işletme konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir şirket tipidir.

Burada açıklanması gereken şey Tüzel Kişilik’ in anlamı olabilir; Hukuk bakımından birçok kişinin ya da malın topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan oluşumdur. Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kişi ya da emtia topluluğu şeklinde bağımsız olarak örgütlenmiş, haklara sahip olabilen, borç ya da alacak edinebilen varlık Tüzel Kişilerdir. Örnek olarak şirketler, vakıflar, dernekler, belediyeler, üniversiteler.

Şahıs Şirketinin Tüzel Kişiliği Olabilir mi ?

Evet, şahıs şirketlerinin tüzel kişiliği olabilir. Öncelikle hangi tür şahıs şirketi olduğuna bakılır. Eğer şirket türü komandit ise ortaklarından biri tüzel kişiliğe sahip olabilir. Şirket türü Adi şirket ise sahibinden bağımsız olması olası değildir. Yani, gerçek bir kişi ile kurulması gerekir.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur ?

Şahıs şirketi kurmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İmza sirküleri noterde yaptırılır.

İmza tescil beyannamesi alınır.

Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah bilgileri alınır.

Şirket tescili yapılır.

Vergi hesap numarasının alınması için başvuru yapılır.

Defterler alınıp tasdik ettirilir.

Yoklama tutanağı düzenlenir.

Vergi hesap numarası alınır.

Yazar kasa levhası (gerekli ise) ve vergi levhası alınır.

Fatura irsaliye ve gider pusulası belgeleri basılır veya kırtasiyeden alınır. Notere onaylatılır.

Sicil gazetesi ilanı yapılır.

İlgili odaya kayıt yaptırılır.

İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınır. Hafta tatili ruhsatı, hafta sonu ve bayramlarda çalışacaklar için yıllık olarak alınır.

SGK işlemleri yapılır. (çalışan varsa)

Bağ-Kur işlemleri yapılır.

Bütün bu işlemler gözünüzü korkutabilir fakat birlikte çalışacağınız Mali Müşavirlik şirketi sizin adınıza bunların hepsini basitçe yapar.

Eğer şahıs şirketinizi kurduysanız, işlem yapmaya başladıysanız ve gelir gideriniz oluştuysa fatura kesmek gerekecektir.

İşletmenizi iyi yönetebilmenin ana kuralı gelir-gider takibini ve alacak-borç takibini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmekten geçiyor.

Hangi Vergileri Ödeyeceksiniz ?

Şahıs Şirketleri bir tüzel kişiliğe sahip olduğu için vergi mükellefi olurlar. Bu nedenle, Vergi Usul Kanunda açıklandığı şekilde belirli dönemlerde beyanname vererek vergi ödemek durumunda olursunuz.

Peki Bu Vergiler Nelerdir ?

Damga Vergisi:

Damga Vergisi Kanunun 1 ve 2 sayılı listesinde bahsi geçen kağıtlar üzerinden elde edilen vergidir. Beyanname ile ödenir. Vergi çıkmasa dahi damga vergisi ödenmesi zorunludur.

Stopaj Vergisi:

Şahıs işletmeleri vergi kesintisi yapmak zorunda oldukları işlemler için muhtasar beyanname verirler.

İşletmeler stopaj vergisini farklı konular üzerinden farklı oranlarda kesintileri aylık veya üç aylık dönemler ile beyan edip ödemekle yükümlüdürler.

Bu kesintiler;

İşletmeler çalışanlara ödedikleri ücretler üzerinden en az yüzde 15 oranında olacak şekilde kestikleri gelir vergisi,

İşletmeler kira ödemelerinden yapacakları yüzde 20 oranında gelir vergisi kesintisi,

Komisyoncu, avukatlık, muhasebe gibi serbest meslek hizmeti verenler için ödedikleri ücretler üzerinden yüzde 20 oranında yapılan kesintilerdir.

Katma Değer Vergisi:

Şahıs şirketiniz varsa, aylık periyotlar üzerinden Katma Değer Vergisi Beyannamesi vermekle yükümlüsünüz. KDV dolaylı bir vergi türü olmasından dönem içinde yapılan faaliyetler üzerinden gerekli hesaplar yapılarak faturada belirtilir. KDV, mal ya da hizmetin türüne göre oransal farklılıklar gösterebilir. Kanun, KDV oranlarını üç çeşit olarak belirlemiştir. Bunlar, %1, % 8 ve %18’ dir. Bu oranlar mal veya hizmetin alış ve satışları üzerinden kesilerek belirlenir. Siz %18 lik dilime tabisiniz.

Geçici Vergi:

Şahıs şirketiyseniz, belirtilen dönemde elde ettiğiniz kar/zarar durumunuzu üçer aylık dönemlerde ve Geçici Vergi Beyannamesi ile bildirmek zorundasınız. Kar beyan edilmişse ödenen vergiler Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisi’nden düşülür. Geçici vergi, kişi şirketlerinin mutlaka ödemesi gereken bir vergi türüdür.

Gelir vergisi mükellefi olduğunuz için geçici verginizi oranında ödemekle yükümlüsünüz. Eğer bir limitet ya da A.Ş. kurduysanız, kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödersiniz.

Gelir Vergisi:

Şahıs şirketleri direkt olarak gelir vergisi mükellefidir. Her yıl Mart ayına kadar bir önceki seneye ait mali kar/zarar durumunuzu yıllık gelir vergisi beyannamesi ile ödemeniz gerekir. Gelir vergisi artan oranlı dilime göre hesaplanır. Bu oran gelir diliminize göre ile 5 aralığında farklılık gösterir.

Şahıs Şirketi Kurmak Size Kaça Patlar ?

Şahıs şirketleri maliyeti en düşük olanıdır. Yine de ücretsiz olduğunu düşünmeyin!

Şahıs şirketi kurarken gerekli belgeler ve yaklaşık maliyetler şu şekilde olabilir:

İki adet biyometrik fotoğraf

İş yeri kira sözleşmesi

İkametgah belgesi

Vergi dairesi sözleşme damga vergisi

Şirket kuruluş servis bedeli ortalama 250 TL

Noterden muhasebeci vekaleti ortalama 150 TL

Noterden kişi imza beyannamesi ortalama 100 TL

Toplam maliyet: 500-550 TL arasında olacaktır.

Şirket kuruluşunuzu tamamlandıktan sonra ticari faaliyetinize başlamak için bir kez yapacağınız giderler ise;

Fatura, irsaliye, makbuz basımı 100 TL

Kaşe 15 TL

Kira sözleşmesine ait damga vergisi 30 TL

Meslek odasına kayıt: 300 TL/Yıl (gerekli ise)

Toplam maliyet: 450 TL

Bunun dışında mali müşavire ödeyeceğiniz aylık bir ücret olacaktır. Bunun maliyeti de 300-800.-TL arasında değişir. Mali müşavirin niteliğine göre bu rakam değişebilir.

Özetlersek bir şahıs şirketi kurmak size 1,000 TL – 1,500 TL arasında mal olur. Ancak mali müşavirinize her ay en az 300 TL hizmet bedeli ödersiniz.

Ne düşünüyorsunuz?

263 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Tam Kapanma Döneminde Tapu Daireleri Açık mı ?

Apartmanda İstenmeyen Kiracı Nasıl Çıkarılır ?