in ,

Emlak Ofisi Nasıl Açılır ?

Emlak Ofisi Kurarken Yapılması Gereken Yasal İşlemler Nelerdir ?

5 Haziran 2018’de yürürlüğe giren sonrasında 14 Ekim 2020’de revize edilen “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” emlak sektörünün ana şablonunu oluşturan ve sektörde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini gösteren ana haritadır.

Yönetmelikle birlikte birçok kavramla karşılaşmaya başladık. Sektöre girmek isteyenlerin söz konusu yönetmeliği dikkatle okumaları ve sektörel bilgilerin takipçisi olmaları gerekmektedir.

Taşınmaz Ticareti faaliyetinde bulunabilmek için işletme ve sözleşmeli işletmeler “Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi“ almalıdırlar.

Kavramlar;

Taşınmaz Ticareti: Tapu kütüğüne kayıtlı olsun veya olmasın taşınmaz alım ve satımı, pazarlanması ve kiralanmasına aracılık faaliyetleri ile bu faaliyetlerle beraber yürütülen ve 13 üncü maddede belirtilen diğer faaliyetleri,

İşletme: Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkar işletmelerini,

Sözleşmeli İşletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin yönetim, organizasyon ve pazarlama teknolojileri gibi konularda desteğini almak suretiyle o işletmenin iş yerinde taşınmaz ticaretiyle iştigal eden ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkar işletmelerini,

Emlak Danışmanı: İşletme ya da sözleşmeli işletmede iş sözleşmesi ile çalışan pazarlama ve satış personelini,

Yetki Belgesi: Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için işletme ve sözleşmeli işletmeler adına düzenlenen belgeyi ifade etmektedir.

Yetki Belgesinde hangi bilgiler yer alır ? Yetki Belgesi başvurusu nereye yapılır ? TTBS Nedir ?

Taşınmaz Ticareti, yetki belgesine sahip işletme ve sözleşmeli işletmeler tarafından yapılır. Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verilir, yenilenir ve iptal edilir. ( https://ttbs.gtb.gov.tr )

Ticari işletme adına düzenlenen yetki belgesinde, MERSİS numarası ve MERSİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile ticaret unvanına; esnaf ve sanatkar işletmesi adına düzenlenen yetki belgesinde ise ESBİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile işletme sahibinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasına ya da yabancı kimlik numarasına yer verilir. Sözleşmeli işletmenin yetki belgesinde, sözleşmeyle bağlı olunan işletmenin unvanı ve yetki belgesi numarasına da yer verilir. Yetki belgesi, her bir işletme ve sözleşmeli işletme için tek tek düzenlenir ve devredilemez.

Peki “Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi” nasıl alınır ? Sözleşmeli işletmeler Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesini nasıl alırlar ?

İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

 • Meslek odasına kayıtlı olunması,
 • Gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olunması,
 • Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal hususları arasında taşınmaz ticareti faaliyetinin bulunması,
 • Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,
 • Sorumlu emlak danışmanlarının;
 • On sekiz yaşını doldurmuş olması,
 • Ortaöğretim mezunu olması,
 • İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa dahi 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan daha fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış ya da devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş veya ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
 • Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusu ile ilgili verilen en az yüz saatlik eğitimde etkin olması,
 • Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ortaöğretim mezunlarının en az on iki ay; ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının ise en az altı ay emlak danışmanlığı ya da sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması, gerekir.
 • Sözleşmeli işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;
  a) Sözleşmeli işletmenin, birinci fıkranın (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde ( altı çizili olan madde) belirtilen mesleki deneyim şartı hariç olmak suretiyle belirtilen şartları taşıması,
  b) İşletme ile sözleşmeli işletme arasında yazılı sözleşme yapılması, ( Madde 21’de sözleşmede bulunması gereken asgari bilgiler belirtilmektedir. )
  c) İşletmenin yetki belgesinin bulunması ve sözleşmeli işletmesini Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildirmiş olması, gerekir.

Ne düşünüyorsunuz?

201 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Sakarya’ya 1000 Yataklı Şehir Hastanesi Yapılacak !

Faizsiz Konut Şirketlerinin Tasfiyesinden Sonra Çiftlik Bank Paniği