in

Gayrimenkul Değerleme Faaliyeti Nasıl Vergilendirilir ?

Ekspertizlik Faaliyetinin Vergilendirilmesi

Gayrimenkul değerleme (ekspertizlik) faaliyetleri serbest meslek kazancı olarak vergilendirilebilmekle birlikte bunun yanı sıra ticari kazanç olarak vergilendirilebilir.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde; birçok ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu, gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerden elde ettikleri kazançların ticari kazanç sayılacağı hükme bağlanmıştır.

İlgili Kanunun 61 inci maddesinde, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin tazminat, ödenek, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), zam, tahsisat, huzur hakkı, avans, aidat, prim, ikramiye, gider karşılığı ya da diğer adlar altında ödenmiş olması ya da bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tespit edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.

Bu Kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır:

Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve birçok yarışma jürisi üyelerine ödenen ya da sağlanan para, ayın ve menfaatler” hükmü bulunmaktadır.

Aynı Kanunun 65 inci maddesinde de; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade kişisel mesaiye, ilmi ya da mesleki bilgiye ya da ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın kişisel sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” hükmü yer almıştır.

Diğer taraftan, söz konusu Kanunun 94 üncü maddesinde de “Kamu idare ve müesseseleri iktisadi kamu müesseseleri, ticaret şirketleri, vakıflar, sair kurumlar, iş ortaklıkları, dernekler, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço ya da zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden ya da hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” hükmüne yer verilmiş, aynı fıkranın; (1) numaralı bendinde, hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan yararlananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre, (2) numaralı bendinde de yaptıkları serbest meslek işleri bundan dolayı bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıda bulunan hükümler uyarınca;

Bir ya da çok sayıda işverenle yapılan sözleşmeye istinaden ekspertizlik hizmeti verilmesi durumunda elde edilen gelirin ücret geliri olarak kabul edilmesi ve ücretlerin vergilendirilmesine dair hükümler kapsamında vergiye tabi tutulması,

Ekspertizlik hizmetinin kendi işyerinde yapılması ya da personel çalıştırılmak suretiyle verilmesi, diğer bir ifadeyle mesleki organizasyon kapsamında kişisel sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması durumunda, serbest meslek faaliyet olarak kabul edilmesi ve serbest meslek kazancına dair hükümler kapsamında vergiye tabi tutulması,

Gayrimenkul danışmanlığı faaliyetinin, sermayeden ziyade kişisel mesaiye, ilmi ya da mesleki bilgiye ya da ihtisasa dayanması, ticari mahiyette olmaması ve işlerin bir işverene tabi olmaksızın kişisel sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması durumunda, serbest meslek faaliyet olarak kabul edilmesi ve serbest meslek kazancına dair hükümler kapsamında vergiye tabi tutulması,

Gayrimenkul danışmanlığı faaliyetinin, bir ticari organizasyon kapsamında gayrimenkullerin alım, satım ve kiralanmasına aracılık biçiminde diğer bir ifadeyle emlak komisyonculuğu biçiminde yapılması durumunda ise elde edilen kazancın ticari kazanç olarak kabul edilmesi ve ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi,

Ekspertizlik faaliyetinin, serbest meslek faaliyeti niteliğinde olan gayrimenkul danışmanlığı faaliyeti ile birlikte yapılması durumunda de söz konusu faaliyetlerin serbest meslek kazancına dair hükümler kapsamında vergiye tabi tutulması, gereklidir.

Buna göre, kendi işyerinizde ve personel çalıştırılmak suretiyle mesleki organizasyon kapsamında kişisel sorumluluk altında kendi nam ve hesabınıza yaptığınız ekspertizlik (gayrimenkul değerleme) hizmetinin, serbest meslek faaliyet olarak kabul edilmesi ve serbest meslek kazancına dair hükümler kapsamında vergiye tabi tutulması gerektiği tabiidir.

Ne düşünüyorsunuz?

271 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Türkiye’den Konut Alan Yabancıya Turkuaz Kart !

İzmir Büyükşehir, Yol Haritasını Çizdi