in

Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir ?

Hangi Gelirler Gayrimenkul Sermaye İradı Sayılır ?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 5’inci bölümünde gayrimenkul sermaye iradının tanımı yapılmıştır (Madde 70-74).

Söz konusu bölümün 70’nci maddesinde belirtildiği üzere “Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları (kullanıcıları) zilyetleri (mal üzerindeki fiili hakimiyet sahipleri), irtifak ve intifa hakkı sahipleri ya da kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradı sayılır.”

Arazi, bina (döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir) maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim (tamamlayıcı) cüzileri ve teferruatı,

Gayrimenkullerin ayrı olarak kiraya verilen mütemmim (tamamlayıcı) cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri,

Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,

Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları (ihtira beratının mucitleri (yapıcıları) ya da kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır) alameti farika, marka, ticaret unvanı, birçok teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi, ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül ya da bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı ya da kullanma imtiyazı gibi haklar (bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır),

Telif hakları (bu hakların müellifleri (yazarları) ya da bunların kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır),

Gemi ve gemi payları (motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile bilumum motorlu tahmil (yükleme) ve tahliye (boşaltma) vasıtaları,

Motorlu nakil ve cer vasıtaları, birçok motorlu araç, makina ve tesisat ile bunların eklentileri.

Yukarıda yazılı mallar ve haklar ticari ya da zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratları ticari ya da zirai kazancın belirlenmesine müteallik (yönelik) hükümlere göre hesaplanır.

Tüccarlara ait olsa bile işletmeye dahil bulunmayan gayrimenkullerle haklar ile ilgili bu bölümdeki hükümler uygulanır.

Vakfın gelirinden hizmet karşılığı olmayarak alınan hisseler ile zirai faaliyete bilfiil iştirak etmeksizin yalnızca üründen pay alan arazi sahiplerinin gelirleri Gelir Vergisi Kanunu’nun uygulanmasında gayrimenkul sermaye iradı olarak tanımlanmaktadır.

Gayrimenkul sermaye iratlarında, gayrisafi hasılat, yukarıda daha önce yazılmış ve ifade edilmiş olan mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla ya da geçmiş yıllara ait olarak nakden ya da aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır.

Ayın olarak tahsil edilen kiralar Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre emsal bedeli ile paraya çevrilir.

Kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek ya da iktisadi değerini devamlı suretle artıracak biçimde gayrimenkule ilave edilen kıymetler, kira müddetinin sona ermesinde bedelsiz (kıymetlerin emsal bedelinden düşük değerle devri durumunda, aradaki fark bedelsiz devir sayılmaktadır) olarak kiralayana devrolunduğu takdirde, söz konusu kıymetler kiralayan bakımından, bu tarihte aynen tahsil edilmiş sayılmaktadır.

Gelecek yıllara ait olup peşin tahsil edilen kiralar, ilgili bulundukları yılların geliri (hasılatı) sayılır. Ancak ölüm ve memleketi terk hallerinde mükellefiyetin kalktığı tarihi izleyen zamanlara ait olmak üzere peşin tahsil olunan kiralar mükellefiyetin bittiği dönemin hasılatı sayılmaktadır.

Ne düşünüyorsunuz?

269 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Depremin Yarattığı Yıkımı Engellemek İçin Reyting Sistemi Geliyor

Apartman ve Site Aidatı Ücretlerine Zam Geldi