in

Kadastro Tespitine Nasıl İtiraz Edilir ?

Kadastro Tespitinde Yapılan Hatalar Nasıl Düzeltilir ?

Kadastro, taşınmazların sınırlarının ve sahiplerinin belirlenmesi ve bu konuların tapu siciline kayıt edilmesine yönelik çalışmaları ifade etmektedir.

Kadastro tutanağı düzenlendikten sonra kadastro ekibi çalışma ortamında işlerini bitirinceye kadar tespitlere itiraz edilebilir.

İtiraz, kadastro teknisyenliğine ya da kadastro müdürlüğüne yapılır. Bu durumda itiraz ile ilgili tutanak ya da ekleri en geç on gün içinde kadastro komisyonuna intikal ettirilir.

İtiraz yalnızca uygulanan belgelerin geçerliliği ile ilgili yapılabilir. Bir belgeye dayanmayan itirazlar incelenmez.

İtiraz edenin ilan süresi içinde dava açma hakkı saklıdır. Nitekim 30 günlük ilan süresi geçtikten sonra, dava açılmayan kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tespitler kesinleşmektedir.

Kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesinleşen tutanaklar ile kadastro mahkemesinin netleşmiş kararları; kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç 3 ay içinde tapu kütüklerine kaydedilir.

Bu anlamda anılan tutanaklarda belirtilen haklara, sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren 10 sene geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki nedenlere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz.

Dava Nasıl Açılır ?

Tapu ve kadastroya dair davalar, kadastro mahkemesinde görülmektedir. Tapu kadastro davası açmak için öncelikli olarak ilgili tapu kayıtları mahkemeye sunulmalıdır.

Bu anlamda tapu kadastro davasında, davaya dair iddialarınızı destekleyici nitelikte delil sunmanız, tanık dinlenmesini talep etmeniz mümkün olabilir.

Uygulamada görüldüğü üzere tapu kadastro davalarında genellikle keşif yapılmaktadır. Ayrıca bilirkişi raporu da mahkemece yargılama neticesinde hükmedilecek karara esas alınmaktadır.

Tapu İptal ve Tescil Davası Nedir ?

Tapu iptali ve tescil davası, kanuna aykırı usulsüz ve gerçeği yansıtmayan tapu girdilerinin hukuka uygun yani maddi gerçeği yansıtan hale getirilmesi için açılan davalardır.

Tapu iptali ve tescil davaları açma hakkı anayasal bir hak olan mülkiyet hakkına dayanmaktadır.

Anılan davalar taşınmazın yasal anlamda yani tapuda maliki olarak görülen kişi ya da kişilere karşı açılmaktadır.

Tapu Kadastro Davalarında Zaman Aşımı

Zaman aşımı, belirli bir sürenin geçmesiyle beraber hakkın mahkemeler önünde talebe konu edilememesi yani dava yolu ile talep edilememesini ifade etmektedir.

Bu anlamda zaman aşımı hukuki anlamda bir defidir. Zaman aşımına dair sürenin aşıldığı kural olarak zaman aşımından yararlanan taraf bakımından ileri sürülmektedir.

Bu anlamda mahkemeler zaman aşımını re’sen yani kendi kendine değerlendirmemektedir. Hak düşürücü süre ise mahkemeler tarafından resen dikkate alınmaktadır ve sürenin aşılması durumunda davaya konu talep resen reddolunur.

Tapu ve kadastro davaları zaten herhangi bir zaman aşımı süresine tabi değildir. Tapu kadastro davaları bakımından kanun koyucu hak düşürücü süre öngörmüştür.

Bu anlamda tapu kadastro tespitlerinden sonra söz konusu tespiti askıya asmak suretiyle ilan edilmesinden yani askıya asma tarihinden itibaren başlamak üzere 10 sene içerisinde dava açılmaması halinde hak düşecektir.

Bu süre yukarıda hak düşürücü süreye dair olarak açıklanan ayrıntılarda da bahsedildiği üzere niteliği itibarıyla hakkı kaybetmeye yol açan ve davanın açıldığı mahkeme tarafından re’sen dikkate alınması gereken bir süredir.

Tapu Kadastro Davasında Yetkili Mahkeme Hangisidir ?

Tapu ve Kadastroda doğan uyuşmazlıklar bakımından görevli mahkeme kadastro mahkemesidir.

Kadastro mahkemesi; taşınmaz mal mülkiyetine ve sınırlı ayni haklara, tapuya tescil ya da şerh edilecek ya da beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara, sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına, kadastroya ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara ve özel kanunlarca kendisine verilen işlere bakmakla görevli bir mahkemedir.

Tapu ve kadastro davaları bakımından yetkili mahkeme ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu özel yetki kuralları uyarınca taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkili mahkeme olacaktır.

Ne düşünüyorsunuz?

283 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Maliye’den Müteahhitlere KDV Müjdesi

Ulusal Bilgi Sistemlerine Dair Yeni Yönetmelik