in

KOBİ Nedir ? Hangi işletmeler KOBİ Sayılır ?

KOBİ İşletme Türleri Nelerdir ?

Küçük ve orta boyutlu işletmelere KOBİ denmektedir. Bir işletmenin KOBİ sayılabilmesi ve onlar için düzenlenen hizmet, teşvik, hibe ve yapılandırma gibi hizmetlerden faydalanabilmesi için hem yapısal hem de mali özelliklerinin yönetmeliğe uygun olması gereklidir.

Bu yönetmelik, 24 Haziran 2018’de yürürlüğe girip günümüz şartlarına uygun olarak revize edilmiştir.

Eleman çalıştıran orta düzey işletmeler, bir kırtasiye veya bir bakkal da bu tanım içerisine girebilmektedir. Kelimenin açılımında “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler”, tanımı karşımıza çıkmaktadır. Bu tanım, bir işletmenin KOBİ sayılabilmesi için bazı ölçütlerin belirlenmesini sağlamaktadır.

Bir işletmenin bu grupta tanımlanabilmesi için yıllık 125 Milyon Türk Lirası’ nı aşmayacak miktarda mali bilançoya sahip olması ve 250’ den az eleman çalıştırıyor olması gereklidir. Bu işletmeler, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak ayrılmaktadır. Bu ayrım, yıllık bilanço sınırları ve çalışan sayısı ile belirlenmektedir.

Hangi işletmeler KOBİ Sayılır ?

Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler bu tanım içerisinde bulunmaktadır.

Mikro İşletmeler: Yıllık net satış hasılatı veya bilançosu 3 milyon Türk Lirası’nı aşmayan ve 10 kişiden az eleman istihdam eden işletmelerdir.

Küçük İşletmeler: Yıllık satış hasılatı veya bilançosu 25 milyon Türk Lirası’nı aşmayan ve en çok 50 eleman çalıştıran işletmelerdir.

Orta Ölçekli İşletmeler: Yıllık satış hasılatı veya bilançosu 125 Milyon Türk Lirası’nı aşmayan ve 250 kişiden az eleman istihdam eden işletmelerdir.

Bir işletmenin KOBİ sayılabilmesi için farklı ölçütler de bulunmaktadır. İşletmenin bu gruba dahil edilebilmesi için kamu kuruluşunun veya kurumun bu işletmenin hisselerinin % 25’ inden fazlasına sahip olmaması gereklidir.

KOBİ İşletme Türleri Nelerdir ?

KOBİ’ ler, mali bilgileri ve çalışan sayıları doğrultusunda, oy hakkı ve sermayesine göre bağımsız, ortak ve bağlı işletmeler olarak 3’e ayrılmaktadır.

Bağımsız İşletmeler:

Gerçek ya da tüzel kişilerin sahip olduğu ve bu Yönetmeliğe göre ortak ya da
bağlı işletme sayılmayan bir işletme;
a) Başka bir işletmenin % 25 ya da daha fazlasına sahip değilse,
b) Herhangi bir tüzel kişi ya da kamu kurum ve kuruluşu ya da birkaç bağlı işletme, tek başına ya da müştereken bu işletmenin % 25 ya da daha çok hissesine sahip değilse,
c) Konsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa ve konsolide hesaplar düzenleyen diğer bir işletmenin hesaplarında yer almıyorsa ve bu nedenden dolayı bağlı bir işletme değilse, bağımsız işletme kabul edilir.

a) Üniversiteler, üniversiteler tarafından kurulan vakıflar ve kar amacı gütmeyen araştırma merkezleri,
b) Bölgesel kalkınma fonları da dahil kurumsal yatırımcılar,
c) Yıllık bütçesi 25 Milyon Türk Lirasından az olan veya nüfusu 5 binden az olan yerlerdeki belde belediyeleri dahil belediyeler ve köy tüzel kişilikleri tarafından aşılsa bile bu işletme, bağlı işletme ilişkilerine sahip olmaması şartıyla bağımsız işletme sayılır.

Kamu yatırım şirketleri ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, bir işletmedeki toplam yatırımları 8 Milyon Türk Lirasını aşmamak şartıyla kendi fonlarını borsaya kote edilmemiş işletmelere yatıran ve düzenli olarak risk sermayesi yatırımlarında bulunan gerçek kişiler ya da kişi grupları, % 25 oranını aşsa bile bağlı işletme ilişkisine bakılmaksızın bağımsız işletme sayılır.

Ortak İşletme:

Bir işletmenin bağlı işletmeleriyle birlikte ya da tek başına hakim etki yaratmayacak şekilde, diğer bir işletmenin oy hakları ya da sermayesinin % 25 ve fazlasına ve % 50′ si ve daha azına sahip olması, ya da kendisinin oy hakları ya da sermayesinin % 25 ve fazlasına, % 50 ve daha azına diğer bir işletmenin hakim etki yaratmayacak biçimde sahip olması halinde bunlar ortak işletme sayılır.

Bağlı İşletmeler:

Bir işletme;

a) Başka bir işletmenin sermaye ya da oy haklarının çoğunluğuna sahip olma,
b) Başka bir işletmenin yönetim, yürütme ya da denetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu atama ya da azletme yetkisine sahip olma,
c) Başka bir işletmenin ortağı ya da hissedarı olup, bu işletmenin ortakları ya da hissedarlarıyla yaptığı anlaşma ile bunların oy haklarının çoğunluğunu tek başına kontrol etme hakkına sahip olma,
şartlarından en az birini taşıması durumunda bu işletmelerden birincisi hakim, diğeri ise bağlı işletmedir. Bu Yönetmelik kapsamında, hakim işletmeye bağlı işletmeye dair hükümler uygulanır.

Yatırımcıların; hissedarlık hakları saklı kalmak kaydıyla, söz konusu şirketlerin yönetiminde dolaylı ya da direkt olarak olarak yer almaması durumunda, hiçbir hakim etkinin olmadığı kabul edilerek bu işletmeler bağımsız işletme sayılır. Ancak söz konusu yatırımcıların başka bir işletme ile bağlı işletme ilişkilerinden herhangi birine sahip olması halinde bunlar bağlı işletme sayılır.

Bu ölçütlere uygun olan ve KOBİ olarak değerlendirilen işletmeler, bankaların düzenlediği KOBİ kredilerinden ve devletin bu gruplara özel sunmuş olduğu teşvik ve imkanlardan yararlanabilmektedir.

Kobiler Ne Yapar ?

KOBİ’ ler varlıklarıyla önemli bir konuma sahiptirler.

– Daha az oranlardaki yatırımla daha fazla üretim ve ürün çeşitliliği sağlarlar.
– Daha düşük yatırım maliyetleriyle istihdam olanağı yaratırlar.
– Yapıları itibariyle ekonomideki olumsuzluklardan daha az etkilenirler.
– Teknolojik yeniliklere daha yatkın bir yapıya sahiptirler.
– Taleplerdeki değişikliklere ve çeşitliliklere daha kolay uyum gösterirler.
– Bölgelerarası dengeli kalkınmayı sağlarlar.
– Büyük sanayi işletmelerinin vazgeçilmez nitelikteki tamamlayıcısı ve         destekleyicisi olarak varlık gösterirler.
– Politik ve sosyal sistemlerin denge ve istikrar unsurunu oluştururlar.
– Kobiler, gelir dağılımında mevcut olan çarpıklıkları en aza indirir.
– Ferdi tasarrufları teşvik ederler, yönlendirir ve hareketlendirirler.

Kobi işletmeler KOSGEB adı verilen devlet kuruluşuna bağlı ve bu kuruluş aracılığıyla devletin sunduğu birçok hibe ve destekten faydalanmaktadır.

Ne düşünüyorsunuz?

154 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

8 ilde 110.000 TL’den Başlayan Fiyatlarla Konut Satışı

Deprem Haritası Yayımlandı !