in

Konut Olarak Görünen İş Yeri Değerli Konut Vergisi Öder mi ?

Değerli Konut Vergisi Uygulama Esasları

Vergilendirme teorilerinden birisi olan Servet üzerinden alınan vergilere yeni bir örnek olan Değerli Konut Vergisi, vergi mevzuatımıza 2019 yılında girmiştir. 7 Aralık 2019 tarih ve 30971 nolu Resmi Gazete’ de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmetler Vergisi Kanunu içinde bulunan düzenlemenin madde 30 ve devamı maddeleri ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa 42 ila 49 maddeler ilave edilmiştir. 1.1.2020 olarak yasalaşmıştır. Daha sonra 7221 sayılı Kanuna eklenen Geçici 24 üncü madde ile 2021 yılına ertelenmiştir. Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği 15.01.2021 Tarih ve 31365 nolu Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Verginin Kapsamı

Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina değeri 1319 sayılı Kanunun 42 inci maddesinde bulunan tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinin konusunu teşkil etmektedir. 2021 yılı içi meskenin emlak değeri 5.227.000 TL’yi geçen konutlar değerli konut vergisinin konusuna girecektir. Konutların değeri 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 29 uncu maddesine göre belirlenen bina vergi değeri temel alınarak belirlenecek olup, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen değerler dikkate alınmayacaktır.

Değerli Konut Vergisinin Mükellefiyeti

Bu verginin mükellefi, mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa taşınmaza malik gibi tasarruf edenlerdir. Mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet durumunda malik olanlar, hissesi oranında mükellef olurlar. Elbirliği mülkiyetle ise malikler vergiden müteselsilen sorumludur.

Mesken nitelikli taşınmazın bina vergi değerinin 1319 sayılı Kanunun 42 inci maddesinde belirtilen tutarı aştığı tarihi takip eden yıldan itibaren başlar. Yanan, yıkılan, tamamiyle kullanılmaz hale gelen ya da mesken olan taşınmazın değerinin 42 inci maddedeki tutarın altında olması hallerinde, bu durum mükellef tarafından ispat edici evraklar ile ilgili vergi dairesine bildirir ve bu durumda ilgili yıl içinde beyanname verilmez.

Hangi Konutlar Vergiden Muaftır ?

Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların taşınmazı ile çok sayıda mesken nitelikli taşınmazı bulunanları değerli konut vergisine giren en düşük değerli mesken nitelikli taşınmazı için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanır.

Birden çok mesken nitelikli taşınmazı bulunan mükellefler, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazını, “Birden Fazla Meskeni Olanların, Muafiyet Uygulanacak En Düşük Değerli Tek Meskenlerine İlişkin Bildirim” ile beyanname verme süresi içerisinde ilgili Vergi Dairesine bildirmeleri gereklidir.

Verginin Matrah ve Oranı

Bina vergi değerinin, Kanunun 42 inci maddesinde bulunan ve ilgili yılda uygulanan tutarı aşan kısmı, mesken nitelikli taşınmaza ait verginin matrahını oluşturacaktır.

Verginin Beyanı, Ödeme Süresi ve Ödeme Yeri

Değerli Konut Vergisi, mükelleflerin verecekleri, Değerli Konut Vergisi Beyannamesi üzerine tarh olunur. Mükellefler beyannamelerini verirken, taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla dair) gösteren belgeyi eklemek suretiyle, ilgili yılın Şubat ayının 20 inci günü sonuna kadar taşınmazın olduğu yer vergi dairesine vereceklerdir.

Mükellefler beyannameleri kendileri elektronik ortamda gönderebilecekleri gibi SMMM VE YMM ile sözleşme imzalayarak e- beyanname olarak da verebileceklerdir. Bu durumda, beyannameye eklenecek bina vergi değerini gösteren belge, beyanname tarihinden itibaren 15 gün içinde elden ya da posta yolu ile vergi dairesine tevdi edilir.

Beyan edilmesi gereken çok sayıda değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmaza sahip olan mükellefler, bu taşınmazların tamamı için 1 Nolu Değerli Konut Vergisi Beyannamesi kullanarak tek beyanname vereceklerdir.
Değerli konut vergisi, yetkili vergi dairesi tarafından yıllık olarak tarh ve tahakkuk ettirilir. Bu vergi, ilgili yılın Şubat Ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitle ödenir.

Müteakip yıllar için mükellef, aynı şekilde yıllık olarak beyanname vermeye devam eder. Her yıl bu beyannamelere, beyannamenin verildiği yıl ve bir önceki yıla ait bina vergi değerini gösteren belgenin eklenmesi zorunludur.

Değerli konut vergisi için 20 Şubat’a kadar beyanname verilmesi, Şubat sonuna kadar ilk taksitin, Ağustos sonuna kadar da ikinci taksitin ödenmesi gerekiyor.

5 milyon 227 bin lirayı aşan emlak vergi değerine sahip çok sayıda konutu olanlar vergi ödeyecek. Bu değeri aşan tek konutu olanlar vergiden muaf tutuluyor. 5 milyon 227 bin liranın altında emlak vergi değerine sahip gayrimenkulü olanlarsa esasen değerli konut vergisi ödemekle yükümlü değiller.

Değerli konut vergisi ilk defa bu yıl ödenecek. Konutunu işyeri olarak kullanan/kullandıran mülk sahipleri tereddütler yaşıyor. Tabi tam tersi durumlar da olabilir. Tapu kayıtlarında işyeri olarak görünen bir taşınmaz aslında fiilen ev şeklinde de kullanılıyor olabilir.

Konut Olarak Görünen İş Yerleri

Tapu kayıtlarında mesken (konut) olarak görünen taşınmaz eğer fiilen işyeri olarak kullanılıyorsa mülk sahibinin bu ev için değerli konut vergisi ödememesi gerekir. 15 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan tebliğde de (Madde 2/3) “Taşınmazın mesken niteliğini haiz olup olmadığı hususunun değerlendirilmesinde, taşınmazın kayıtlardaki niteliğinin yanısıra fiilen kullanım durumuna da bakılır.” deniliyor. Dileyen mükelleflerin vergi dairelerine müracaat ederek özelge isteme hakları da var. Kendi durumlarını özetleyerek; tapuda konut görünen mülklerinin fiilen işyeri olarak kullanılmasından dolayı değerli konut vergisi ödeme yükümlülükleri olup olmadığını bizzat Maliye’ye sorabilirler. Özelge isterken söz konusu taşınmazın fiilen işyeri olarak kullanıldığını gösteren belgelerin de sunulmasında fayda var. İşyeri kira ödemesi stopaj belgelerini, emlak vergisi (bina-işyeri) ödeme belgelerini…

Eğer imar barışına müracaat edilmişse ve işyeri olarak faydalanılmışsa, imar barışı ödeme belgeleri de özelge talep formu ekinde sunulabilir. Nitekim emlak vergisi (bina vergisi) uygulamasında ‘tapuda ev olarak görünen taşınmazların fiilen işyeri olarak kullanılmaları halinde, fiili kullanım dikkate alarak vergilendirme yapılacağı Maliye’nin özelgelerinde belirtiliyor. (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, 05 Şubat 2018 tarih ve 56068 sayılı özelge)

İş Yeri Olarak Görünen Konut

Yukarıdaki örneğin tersi de olabilir. Taşınmaz tapuda ‘işyeri’ olarak görünmesine rağmen, fiilen ‘ev’ olarak kullanılabiliyor. Bu durumda da; fiili durum dikkate alınarak vergiye tabi olup olmadığı değerlendirilecektir. Maliye, fiili durumu dikkate alarak kuvvetle muhtemel bu kez verginin ödenmesini talep edecektir. Eğer tapuda işyeri olarak görünen taşınmazın değeri 5 milyon 227 bin lirayı geçiyorsa ve diğer şartları taşıyorsa (mülk sahibinin yasal sınırı aşan tek taşınmazı değilse…) 20 Şubat’a kadar beyanname verilerek sonrasında da vergi ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekir. Ancak bu hususta da tereddüt yaşayan mülk sahipleri ilk defa bu yıl- bu ay tahakkuk edecek değerli konut vergisi ile ilgili hiç tereddüt yaşamamak adına, Maliye’ye müracaat ederek özelge isteyebilirler.

İki Değerli Konut Varsa Birisi Vergiye Tabi

Vergi ödenmesi için konutun değerli olması gerekiyor. 5 milyon 227 bin lirayı aşan emlak vergi değerine sahip olması gerekiyor. Eğer bu değeri aşan iki ev varsa birisi için vergi ödenecek, diğeri (değeri düşük olan) için vergi ödenmeyecek. Eğer 5 milyon 227 bin lirayı aşan 3 ya da daha çok sayıda konut sahipliği söz konusu ise yine bir adet konut (değeri en düşük olan) için vergi ödenmeyecek, diğerleri için vergi tarifesine göre vergi hesaplanıp Şubat ve Ağustos ayı içinde iki taksitte vergilerini ödemeleri gerekiyor.

Ne düşünüyorsunuz?

346 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Apartman ve Site Aidatı Ücretlerine Zam Geldi

Gümüşhane’de Lojman Satışı Yapılacak