in

Mera Arazileri Nasıl Kiralanır ?

Kiralanan Merada Yapılabilecek Tesisler Nelerdir ?

4342 sayılı Mera Kanunun uygulama usul ve esaslarını belirleyen Mera Yönetmeliği ile ihtiyaç fazlası mera, otlak ve yaylakların kiralama prosedürlerinin Mera Komisyonu tarafından yürütülmesi esastır. Tahsis, tespit ve tahdit prosedürlerini tamamlamadan da talep edilen kışlak, yaylak ve meralarda ihtiyaç fazlası yerlerin Mera Yönetmeliğinin 2014/1 Sayılı Mera Yaylak ve Kışlakların Kiralanması Teknik Talimatı, 7. ve 13. maddesi hükümlerine göre göçerlere kiralanması ve sürü sahiplerinin meralardan yararlanmalarının sağlanması mümkün olabilir.

Kiralama işlemi tarım il ve ilçe müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

İhtiyaç Fazlası Meralar Kiralanabilir

Mera Yönetmeliğinin 7. maddesine göre “ihtiyaç fazlası olarak belirlenen mera, yaylak, kışlaklar ile umuma ait otlak ve çayır alanları, öncelikli olarak en yakın belediye ya da köye, o köy ya da belediyede oturan ve hayvancılık yapan çiftçilere, bunun mümkün olmaması durumunda hayvancılık işletmesi kurmak isteyenlere ya da hayvancılık yapanlara, ıslah etmek şartı ile yirmi beş yıla kadar ihale ile kiralanabilir. Kiralama, Komisyon tarafından belediye ve köylerin hayvan varlığındaki değişim dikkate alınarak her beş yılda bir tekrar değerlendirilir.”

Mera Kiralamasında Öncelik Sırası

Mera Yönetmeliğinin 7. maddesine göre, ihtiyaç fazlası meralar, aşağıdaki sıralamaya göre kiraya verilir:

– Öncelikle en yakın köy ya da belediyeye,

– O köy ya da belediyede oturan ve hayvancılık yapan çiftçilere ya da bu amaçlı kuruluşlara,

– Bu mümkün değilse, hayvancılık yapan ya da hayvancılık işletmesi kurmak isteyenlere.

Mera Kiralama Süresi

Meralar yirmi beş yıla kadar ihale ile kiralanabilir. Kiralama, Komisyon tarafından köy ve belediyelerin hayvan varlığındaki değişim dikkate alınarak her beş yılda bir tekrar değerlendirilir.

Islah Edilerek Mera, Yaylak, Kışlak Olarak Kullanılabilecek Yerler

Kayıtlarda mera, yaylak ve kışlak ile umuma ait çayır ve otlak olarak görülen, yalnız ıslah etmek koşulu ile mera, yaylak, kışlak ile umuma ait çayır ve otlak olarak kullanılacak yerler de mera olarak kiraya verilebilir.

Islah Edilerek Kullanılabilecek Mera Kiralamasında Öncelik Sırası

Islah edilerek kullanılabilecek meralar;

Öncelikle o köy ya da belediyede oturanlar ile bunların kurdukları kooperatif, birlik ya da tüzel kişiliklere,

Bunun mümkün olmaması durumunda küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapan ya da yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere,

Kiraya verilebilir.

Islah Edilerek Kullanılabilecek Mera Kiralama Süresi

Meralar yirmi beş yıla kadar ihale ile kiralanabilir. Ancak kiralama, Komisyon tarafından belediye ve köylerin hayvan varlığındaki değişim dikkate alınarak her beş yılda bir tekrar değerlendirilir.

Mera Kiralama Bedeli

Mera kiralama bedeli mera komisyonları tarafından belirlenir.

Kira artışları, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344 üncü maddesinde bulunan hükümler kapsamında belirlenir.

Kiralama ücreti her yıl kiralama dönemi başlamadan önce peşin olarak, ıslah faaliyetlerinde bulunanlardan ise masraflar düşüldükten sonra kalan tutar, tahsil edilerek mera gelirleri olarak genel bütçeye gelir kaydedilir. Yaptıkları masrafların miktarı aynı yılın kiralama ücretini aştığı takdirde, kiralama ücretinin yapılan masrafları karşılama süresine kadar kira ücreti tahsil edilmez.

Kiralanan Merada Yapılabilecek Tesisler

Mera Yönetmeliğine göre, “Bu alana, hayvancılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere ağıl, ahır, kaba ve kesif yem depo ve siloları, sağım ünitesi, silaj ve gübre çukurları, yem hazırlama üniteleri, alet ve ekipman deposu, su deposu ile bakıcı evi gibi birincil üretimde ihtiyaç duyulan ve projede bulunan zorunlu tesisler kurulabilir. Kiralanacak alanda entegre ve endüstriyel tesisler kurulamaz.”

Kiralanan mera, yaylak ve kışlaklar üzerine kurulacak yapı ve tesislerin yerleri bu alanın kullanım bütünlüğü, bitki örtüsü, konumu, topografyası, alanın büyüklüğü, ulaşım durumu, taban suyu seviyesi gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

Kiracı sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren bu alanda kurulmak istenen tesisler için uzmanına hazırlattığı projeyi Komisyona sunar.

Proje, komisyonca uygun bulunursa kira sözleşme süresi sonunda bu alanın yeniden mera vasfına getirilmesi amacıyla, Kiracı mera geri dönüşüm projesini Komisyona sunar.

Kiracı tarafından teminatın yatırılması ya da banka teminat mektubu verilmesi ile bu tesislerin kurulması ve kullanılmasına dair sözleşme hazırlanır ve imzalanır.

Mera Kiralama Dilekçesi

Göçerler ve sürü sahiplerinin kiralayacakları mera, yaylak ve otlaklar için aşağıda istenen belgeler ve ihale tarihine kadar il Mera Komisyonuna dilekçe ile başvuru yapmaları gereklidir.

Dilekçe ekinde ibraz edilmesi gereken belgeler:

a) Aile Nüfus Kayıt Örneği (Kendisi ve birlikte getireceği aile fertleri için)
b) Yerleşim Yeri Belgesi ya da ikametgah Belgesi (Onaylı)
c) Müracaat edenin ve birlikte çalışacakların Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
d) Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Belgesi (kendisi ve çalışanları için)
e) Geçici Teminat Makbuzu (Muhammen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Veznesine Yatırılacak)
f) Hayvan Cins ve Miktarı için İşletme Tescil Belgesi ile Onaylı Hayvan Varlığı Belgesi.
g) 2 adet vesikalık fotoğraf (Kendisi ve çalışanlar için)

Ne düşünüyorsunuz?

83 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Balıkesir’de Hazineye Ait 20 Kamu Konutu İhale İle Satılacak

Deprem Paniği Farklı Alternatiflere Yönlendirdi