in ,

Mevzii İmar Planı Nedir ?

Mevzi İmar Planını Kimler Yapar ?

Mevzi plan; mevcut planın yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve aynı zamanda sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi dahilinde, yönetmeliğin plan yapım kuralına uygun olarak yapımı mümkün şekilde olan, yürürlükte yer alan her bir ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumda, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyelerinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planıdır.

Mevzi İmar Planı

Mevzii imar planında; İmar Kanunu kapsamında yer alan imar planları bulunur. Mevcut planların nüfus gibi unsurlardan dolayı yetersiz kalması ya da yeni yerleşim alanlarının imara açılması gereken durumlarda karşımıza çıkar. Bu planlar, yürürlük dahilinde planların sınırlarının dışında kalan ve planlar ile bütünleşmeyen planları ifade eder. Mevzii imar planlarının hazırlanmasında ve uygulanmalarında “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” hükümlerinin tamamı uygulanır. Mevzii imar planlarının yapılabilmesi adına mevcut planların yerleşmiş nüfuslara yetersiz kalmasının yanısıra şehircilik ilkeleri ve kamu faydalarının da gözetilmesi gerekir.

Mevzii imar planı adına parsel sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi esnasında parsel büyüklüklerinin; maliklerine ulaşılamayan ya da malikleri belli olmayan yerlerin planlanan alan içerisinde yüzde 20’sini aşmaması şartı aranır.

Mevzii imar planları hazırlarken kamuya ait yol ile bağlantısının kurulması gibi bazı hususlar mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Planlar hazırlanırken bir takım evrakları hazırda bulundurmak gereklidir. Bunlar 1/1000 ölçekli koordineli olan arsa çapı, tapu kayıt örneği, arsa kooperatife ait ise, kooperatif ana sözleşmesi veya üye sayısı, jeolojik etüd raporu, plan inceleme harcı, müelliflik kaydı, teklif planları, plan açıklama raporu ve bunun yanında ÇED Yönetmeliği kapsamında gerekiyorsa bu ÇED raporu hazır tutulmalıdır.

Mevzi İmar Planını Kimler Yapar ?

İmar planı veya mevzii imar planı dahil tüm planları kimin yapacağı ise ‘İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Olan Esaslar’ yönetmeliğinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Mevzii imar planları, Üniversite, Akademi veya Yüksek Okulların şehir planlaması, bölge planlaması, kentsel tasarım veya mimarlık fakülte ya da bölümlerinden, şehir plancısı, kentsel tasarımcı ve bölge plancısı unvanına sahip uzman kişilerce yapabilmektedir.

Mimar unvanı bulunan kişilerin mevzii imar planı yapabilmesinde lisansüstü öğrenimleri yapıp Master veya Doktor derece ve unvanlarını kazanmış olmaları mutlaka gereklidir. Aynı zamanda son kanunlar ile imar plan işleri sadece şehir bölge planlama mezunlarına veriliyor. Mevzii imar planları yapılmadan hemen önce ilk olarak 1/5000 ölçekli olan nazım imar planı hazırlanmaktadır.

Ne düşünüyorsunuz?

260 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Haziran Ayının Son Haftasında Temeli Atılacak !

Kira Zam Oranı Nasıl Belirlenir ?