in

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ile Tapu Devri

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır ?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir ?

Bir kişinin ölene kadar bakılması karşılığında bakıcıya belirli menfaatlerin sağlandığı sözleşme türüdür. Bu sözleşme türünde bakıcıya bazen bir ev tahsis edilirken bazen da bakım karşılığında belirli bir miktarda para verilmesi kararlaştırılabilir.

Burada bakıcının kim olduğunun önemi olmayıp evlat, hemşire ya da huzurevi vb bir şirket bakıcı olabilir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır ?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin usulüne uygun biçimde yapılabilmesi için bir takım şekli şartlara uymak gereklidir. Aksi halde birtakım hukuki problemlerle karşılaşılacak, bu sözleşme geçersiz sayılacaktır.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi yalnız Sulh Hakimi önünde Noterde ya da Tapu Müdürlüğünde (eğer bakıcıya gayrimenkul devredilecekse) yapılabilecektir. Bu sözleşme imzalanırken iki adet tanığın bulunması da kanunen zorunludur.

Dolayısıyla yetkili mercii önünde hem iki tanık hem de sözleşmenin taraflarının bulunması gerekiyor olup bunlardan birinin sözleşmeyi diğer bir yer ve zamanda imzalaması sözleşmeyi geçersiz hale getirecektir.

Böyle bir durumda ise ne bakılacak kişi kendisine bakılmasını isteyebilecek, ne de bakıcı kendisine vaat edilen bedelleri talep edebilecektir. (bakılan için verdiklerinin iadesi, bakıcı için emeğinin karşılığı)

Ancak sözleşmede “bakıcı” olan taraf belediye bakımevi vb. bir kamu kurumuysa sözleşmenin geçerli hale gelebilmesi için yazılı olması yeterlidir.

Eğer sözleşme tapu müdürlüğü nezdinde yapılacaksa yukarıdakilere ek olarak:

Tarafların kimliklerinin,

Temsil varsa vekaletnamenin ya da vasi kararının,

Belediyeden alınan emlak rayiç değer belgesinin,

DASK poliçesinin (bina vasfındaysa) bulundurulması gereklidir.

Ayrıca bakılacak kişinin akil baliğ olmasından şüphe edilirse sağlık raporu getirmesi de talep edilecektir.

Bu sözleşmeye ilave olarak yüzde 4 oranında tapu harcının ve döner sermaye ücretinin ödeneceğinin bilinmesi gereklidir.

Bakıcının Sorumlulukları Nelerdir ?

Temel kaide olarak bakıcı, bakılacak kişiyle aynı yerde yaşamalıdır zira bakıcı bakılanın aile topluluğuna katılmış sayılmaktadır. Ayrıca bakıcı, bakılacak kişinin tedavisine ve hastalıklarına özen göstermeli, ihtiyaç duyduğu gıdayı sağlamalı, temizliği sağlanmalı ve o kişi için rahat yaşanılabilir bir ortamı tesis etmelidir.

Bakılanın İpotek Hakkı

Bakım karşılığı bazı durumlarda bakılan kişi ilgili gayrimenkulü sözleşmenin başında devredebilmektedir. Zira bu durum bakılan için bir risk unsuru teşkil etmektedir.

Bakıcı bakım görevlerini yerine getirmeyebilir ya da gayrimenkulü diğer kişilere satabilir.

Örneğin bakım hizmetleri karşılığında kendisine peşinen 500.000 liralık bir konut verilen kötü amaçlı bir bakıcı bu gayrimenkulü diğer kişilere satabilir ve kendi görevlerini ihmal edebilir.

Böyle bir durumda bakılan kişinin gayrimenkulü iade almasına imkan olmayacaktır.

Ayrıca, kendisine gayrimenkul verilen bakıcının erken ölümü, bakılacak kişi ve mirasçılar arasında çeşitli hukuki uyuşmazlıklar yaşanmasına neden olabilir.

Kanun, böyle durumlarda bakılan kişinin mağdur olmaması adına devredilen gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilmesine izin vermiştir. Böylece kendisine bakılacak kişi haklarını güvence altına alabilecektir.

Ancak bu ipotek hakkının gayrimenkul devrinden sonraki 3 ay içerisinde kullanılması gereklidir. Ayrıca böyle bir ipotek tesisinde gayrimenkul bedelinin binde 4.55’i oranında tapu harcı ödeneceğinin bilinmesinde yarar vardır.

Bakılan kişi vefat ettikten sonra ipoteğin kaldırılması mümkün olacaktır. Bunun için bakıcının tapu müdürlüğüne başvurması gerekecektir.

Eğer bakılan kişi bakıcıya kendi oturduğu gayrimenkulü devredecekse gayrimenkul üzerinde “intifa hakkı” tesis etmesi yararlı olacaktır. Böylece, gayrimenkul diğer kişilere satılsa bile hiç kimse bakılan kişinin o gayrimenkulü terk etmesini talep edemeyecektir.

Bakıcı Hangi Haklara Sahiptir ?

Bakıcının asli hakkı bakılan kişinin vaat ettiği parayı / gayrimenkulü almaktır. Bu noktada bilhassa bakılan kişinin ölümünden sonra gayrimenkul devrini ihtiva eden sözleşmelerde bakıcının haklarının çeşitli olasılıklar göz önünde bulundurularak teminat altına alınması gereklidir.

Örneğin bakılacak kişi kötü amaçlı olarak gayrimenkulü diğer kişilere satabilir. Yahut bakılan vefat ettikten sonra mirasçılar bu gayrimenkulü diğer kişilere devredebilir.

Böyle durumlarda bakıcı ciddi derecede mağdur olacak ve hakkı olanı almak için uzun ve yıpratıcı yargı süreçleriyle boğuşmak durumunda kalabilecektir.

Bu risklerin önüne geçebilmek için bakıcının ölünceye kadar bakma sözleşmesini tapuya tescil ettirmesinde yarar vardır.

Böylece ilgili gayrimenkul başka birine satılsa dahi bakıcı yeni alıcıya karşı gayrimenkulün kendisine devrini isteyebilecektir.

Ayrıca bakıcı gayrimenkul üzerinde ipotek tesis edilmesini de talep edebilecektir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ile Tapu Devri

Yukarıda da açıklandığı üzere sözleşme eğer tapu müdürlüğünde yapılıyorsa devir de orada gerçekleştirilebilecektir.

Eğer sulh hakimliği ya da noter önünde yapılmışsa ve gayrimenkulün devrine dair açık hüküm yoksa tarafların beraber tapuya başvurmaları gerekecektir. Eğer mal sahibi tapuya gitmekten kaçınırsa dava açılabilecektir.

Ne düşünüyorsunuz?

281 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Kira Artış Oranı Ocak 2021

Bursa Sorumlu Emlak Danışmanları Derneği’nin 2021 Yılından Beklentileri