in

İmar Kanunu’na Göre Ruhsat Gerektirmeyen Yapılar

İmar Kanununa göre, tüm yapılar için belediye ya da il özel idarelerinden yapı ruhsatı alınması zorunludur.

İmar Kanunu’na göre, resmi ve hususi, karada ve suda, daimi ya da geçici, yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler yapı olarak nitelendirilir.

İmar Kanunu’nun 21. maddesine göre konusu “yapı” olan inşaatlar, ruhsata tabidir. Dolayısıyla yapı kavramına dahil olmayan inşaatlar için ruhsat alınması gerekmez.

• Prefabrik yapılar, yapı tanımına girmektedirler. İmar mevzuatında prefabrik yapılar için bunun dışında bir istisna getirilmediği takdirde, prefabrik yapılar için de ruhsat alınması gerekir.

• Tel örgü, yapı kapsamına girmemektedir, bu nedenle ruhsata tabi değildir.

• İmar Kanunu’na göre; iç ve dış sıva, döşeme, derz, boya, badana, oluk, dere, doğrama ve tavan kaplamaları, kiremit aktarılması, çatı onarımı ile elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri, taşıyıcı unsuru etkilemeyen mahalli özelliklerine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilen tamirat ve tadilatlar ruhsata tabi değildir.

• Belediye ve mücavir alanlar dışında kalan köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak entegre tesis, konut niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen hayvancılık ve tarım amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak manav, bakkal, köy lokantası, köy kahvesi, berber, köy fırını, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz. Ancak muhtarlıktan yazılı izin alınması, proje ve etütlerinin valilikçe incelenmesi ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere sanat, fen ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur.

• Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köylerde yapılacak inşaatlar için ruhsat alınmamaktadır.

• Köy yerleşik alanlarında yapılacak bir yapının, bu kapsama girmesi ve inşaat ruhsatından muaf olabilmesi için belirli şartları taşıması gerekir.

• Büyükşehir belediyesi sınırının il sınırı olması sebebiyle nüfusu 5.000’in altında kalan, mahalleye dönüşen ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerdeki uygulamalar, büyükşehir belediye meclisince aksine bir karar alınmadıkça, uygulama imar planı yapılıncaya kadar 27. madde hükümlerine göre yürütülür.

• 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun;10 Kasım 1985 tarihinden önce yapılmış yapıların belli şartları taşımaları durumunda imar affından faydalanmalarını öngörmüştür.

• Kendisine ait arsa üzerinde imar mevzuatına aykırı yapı yapılmış ise; yapı, korunacak durumda ise, başvuru dilekçesine ekli tespit ve değerlendirme belgelerine göre gerekli harçlar tahsil edildikten sonra, eğer yapı ıslah edilerek korunacak durumda ise, ıslah edildikten hemen sonra yapı ruhsatı ya da kullanma izni verilir.

• Şantiye binaları, ruhsat alınarak yapısına başlanılan temel binanın bitmesinden sonra ve yapı kullanma izni verilmesinden önce yıkılmak üzere temel binanın yapımı için gerekli nitelikte ve büyüklükte inşa edilen geçici nitelikte yapılar oldukları için ruhsata tabi değildirler. İmar Yönetmeliğine göre şantiye binaları, yapı ruhsatı alınan parsellerde yapılabilir. Şantiye binası için bunun dışında yapı ruhsat aranmaz.

• Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre, şantiye binasının inşaat tamamlandıktan sonra kullanılabilmesi için, şantiye binasına plan ve mevzuat kapsamında yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni düzenlenmesi şarttır. Aksi halde şantiye binası yıktırılmadan temel binaya yapı kullanma izni düzenlenemez.

Ne düşünüyorsunuz?

51 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Komşuyu Rahatsız Etmenin Cezası Arttı !

Türkiye’de İl İl Ortalama Konut Satış Fiyatları