in

Sığınak Nedir?

Sığınak türleri nelerdir ? Sığınaklar tapuya tescil edilir mi?

İnsanoğlunun asli ihtiyaçlarından bir tanesi de barınmaktır. Her durumda korunabilecekleri ve ikamet edebilecekleri bir yerde yaşama isteği içerisindedirler. Evleri haricinde acil durumlarda korunabilecekleri bir yerin olması insana güven verir. Bu noktada da sığınak kavramı karşımıza çıkar.

SIĞINAK YÖNETMELİĞİ NEDİR ?

Sığınak; doğal afetlerin ya da biyolojik veya kimyevi savaş maddelerinin etkilerine maruz kalmamak için inşa edilen koruma yerlerini ifade eden bir terimdir. Nükleer silahlar ve konvansiyonel silahlardan korunma amacıyla inşa edilir. İnsanların yaşaması ve ülkenin savaş gücünün devamı için zaruri canlı ve cansız kıymetleri güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan korunma yerleridir. Sığınak Yönetmeliği, 25 Ağustos 1988 tarihinde 19910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik; sığınakların çeşitleri, özellikleri, yapımları, kullanımları ve muhafazasına dair esasları içerir ve bunları düzenler.

İŞLEVİNE GÖRE SIĞINAK TÜRLERİ NELERDİR ?

Kullanacaklara göre sığınaklar ve kullanım amacına göre sığınıklar olmak suretiyle sığınaklar ikiye ayrılır. Kullanacaklar göre sığınaklar kendi içinde özel ve genel olmak suretiyle ayrılır:

Özel Sığınaklar: Ev, resmi ve özel idare, fabrika ve müesseselerin bodrumlarında ya da bahçelerinde yapılan yerlere denir. Bu yapılar; ailelerin memurların veya işçilerin korunmasını sağlamaya yönelik inşa edilmiştir.

Genel Sığınaklar: Nüfus ve trafik yoğunluğunun çok fazla olduğu bölgelerde dışarıda bulunan kişilerin korunması amacıyla inşa edilen yapılardır.

KULLANIM AMACINA GÖRE SIĞINAK ÇEŞİTLERİ

Kullanım amacına göre sığınak çeşitleri basınç ve serpinti olmak suretiyle ikiye ayrılır:

Basınç Sığınakları: Bu sığınak çeşidi devlet tarafından inşa edilir. Bu sığınaklar;

  • Nükleer silahların ani (ısı, basınç, ışık, ilk radyasyon) ve artık (radyoaktif serpinti) etkilerine karşı,
  • Kimyasal ve biyolojik harp silahlarına karşı,
  • Konvansiyonel silahların etkilerine karşı inşa edilmektedir.

Serpinti Sığınakları: Nükleer silahların serpinti etkilerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınak çeşididir. Bu sığınaklar özel sığınaklara örnektir. Bina ve tesislerin bodrum katlarında yapılır. Bahçelerde de toprağın yapısına göre yer üstünde veya altında inşa edilir. Eğer yer üstünde inşa edilmişse TASK (Taban Alanı Kat Sayısı) hesabına dahil edilir.

SIĞINAKLAR TAPUYA TESCİL EDİLİR Mİ ?

Sığınaklar bodrum katlarda veya bahçelerde yapılmış ise kat maliklerinin müşterek mülkü olarak tapuya tescil edilir. Bu sığınaklar; bağımsız olarak sığınak amacıyla olsa dahi satılamaz, kiralanamaz, devredilemez ve amacı dışında kullanılamaz. Sığınakların yapımı zorunlu bulunan bina ve tesislerde gerekli sığınak yeri ayrılmamışsa yapı izni verilmez. Aynı zamanda sığınak tesis edilmedikçe de kullanma izni verilmez. Yapı kullanma izni verilmeden önce ilgili resmi idarelerce mülki idare amirliklerinin sığınağın yönetmelik hükümlerince uygun olduğuna dair yazılı görüşünün alınması gerekir.

SIĞINAK OLARAK KULLANILACAK YERLER

Acil durumlarda bazı yerler genel sığınak olarak kullanılır. Sinema, tiyatro, otopark, garaj, kapalı çarşı, pasaj, metro gibi yapı ve tesisler gerektiğinde sığınak olarak kullanılır. Bu yapı ve tesislerin yeraltında inşa edilmeleri için belediyelerce birçok kolaylığın sağlanması zorunludur. Aynı zamanda gerektiğinde bu yapı ve tesislerin genel sığınak olarak kullanılması için gerekli tedbirlerin alınması da zorunludur.

SIĞINAKLARIN DENETİM VE KONTROLÜ

Sığınakların uygulanmasından Büyükşehir Belediye sınırları içinde ilgili ilçe belediye ve belde belediyeleri yetkilidir ve sorumludur. Sığınakların uygulanmasında yapım ile ilgili bir tereddüde düşüldüğünde T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı diğer konularda T.C. İçişleri Bakanlığı’nın yazılı görüşü alınır ve bu görüşe uyulur.

Ne düşünüyorsunuz?

254 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Kiracı Hakları İçin Nereye Başvurulur ?

Müşterek Mülkiyet Ne Demek ?