in

Sözleşme Bittiğinde Anahtar Teslimi Önemli !

Anahtar teslimi yapılmadan kiracılık bitmiyor…

Kira söz­leş­me­nin sü­re­sin­den ön­ce fes­he­dil­me­si, tah­li­ye ka­ra­rı ge­re­ği ya da söz­leş­menin süresi­ bittiğinde kira­la­nan konutun ve­ya iş ­ye­rinin tah­li­ye edil­mesi gerekiyor. An­cak ne­de­ni ne olur­sa ol­sun gay­ri­men­ku­lü bo­şalt­mak yet­mi­yor. Çok önem­li, ol­maz­sa ol­maz bir di­ğer şart kiralanan mülkün a­nah­ta­rını tes­lim et­me­k…

Teslimi İspat Kiracının Görevi

Ki­ra­la­nan gay­ri­men­ku­lün tah­li­ye edil­di­ği­nin ka­bul edi­le­bil­me­si ve hu­ku­ken zil­yet­li­ğin devri­nin ger­çek­leş­me­si için anah­ta­rın mut­la­ka ki­ra­la­ya­na tes­lim edil­me­si ge­re­ki­yor.

Bu ne­den­le “Ev sa­hi­bi­ni ara­dım ula­şa­ma­dım. Za­ten şe­hir dı­şın­da. Anah­ta­rı da bir zah­met gel­sin al­sın. Pe­şin­den mi ko­şa­ca­ğım ?” şeklinde düşünülmemeli… Üs­te­lik gay­ri­men­ku­lün fii­len bo­şal­tıl­dı­ğı­nı ve anah­ta­rın tes­lim edil­di­ği­ni, böy­le­ce ki­ra iliş­ki­si­nin ken­di­sin­ce ile­ri sü­rü­len ta­rih­te hu­ku­ken so­na er­di­ril­di­ği­ni ka­nıt­la­ma yü­küm­lü­lü­ğü ki­ra­cı­ya ait.

Ki­ra­cı, gay­ri­men­ku­lü ken­di­si­nin ile­ri sür­dü­ğü ta­rih­te tah­li­ye et­ti­ği­ni is­pat­la­ya­maz­sa, ki­ra­la­ya­nın bil­dir­di­ği tah­li­ye ta­ri­hi­ne iti­bar edi­li­yor. Bu du­rum­da da ki­ra söz­leş­me­si de­vam et­ti­ği için ki­ra­cı­nın ki­ra be­de­li baş­ta ol­ma üze­re yü­küm­lü­lük­le­ri de­vam edi­yor.

Mahkemeden Tevdi Mahalli İstenebilir

Ki­ra­la­ya­na ula­şı­lıp anah­tar tes­lim edi­le­bil­diy­se, ka­nıt­la­mak için “Tes­lim Te­sel­lüm Tu­ta­na­ğı­” dü­zen­len­me­si ve bu tu­ta­na­ğın her iki ta­raf­ça da im­za­lan­ma­sı ge­re­ki­yor. Tüm ça­ba­la­ra rağ­men ki­ra­la­ya­na ula­şı­la­mı­yor­sa veya ki­ra­la­yan anah­ta­rı al­mak­tan ka­çı­nı­yor­sa, bi­lin­di­ği­nin ak­si­ne no­ter­den ih­tar çek­mek ye­ter­li ol­ma­ya­bi­lir. Çün­kü ih­tar kar­şı ta­ra­fa ulaş­ma­ya­bi­lir. Da­ha­sı, ulaş­sa da anah­tar tes­lim edi­le­me­den ih­tar tek ba­şı­na bir şey ifa­de et­mi­yor.

Ki­ra­cı, mah­ke­me­den tevdi ma­hal­li ta­yi­ni (anah­ta­rın tes­lim edi­le­ce­ği yer) is­te­yip ta­yin edi­le­cek ye­re anah­ta­rı tes­lim et­me­li ve du­ru­mu ki­ra­la­ya­na bil­dir­me­li­dir.

Ne düşünüyorsunuz?

248 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Hangi Masraflar Kiradan Düşülebilir ?

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 32 Taşınmazı Satışa Çıkardı