in

Tapu İptal Davası Nedir ? Tapu İptal Davası Nasıl Açılır ?

Tapu İptal Davası Kime Açılır ? Bu davalarda süreç nasıl işler ?

Tapu İptal Davası Nedir ?

Tapu iptali davası kanunsuz bir şekilde düzenlenen tapu kaydının tekrar hukuka uygun hale getirilmesi için açılan tapu ve tescil davasıdır. Mülkiyet hakkının korunması adına düzenlenen yasalar gereği, haksız bir şekilde tapu kaydı yapılması halinde mahkemeye verilmesi ve kararın mülkiyet hakkı sahibi kişinin lehine sonuç vermesi mümkün olabilir.

Tapu İptal Davası Kime Açılır ?

Tapu iptali davası, tapu kaydının haksız bir şekilde alınması halinde açılır. Dava açılacak kişi, mülkiyet hakkının sahibidir. Kayıtlı malikin ölmesi, dava açılmasına mani olacak bir neden değildir. Kayıt maliki ölmüşse, tapu davası mirasçılara açılır. Gayrimenkulün üçüncü kişilere devredilmesi gibi durumlarda devreden şahsa dava açılması ve tapu kaydının yapıldığı üçüncü şahsa ayrı bir dava açılması gerekir.

Tapu davasının açılması için zamanaşımı kavramı vardır. Tapu davaları 10 yıl içerisinde açılmalıdır. Olağanüstü zamanaşımı halinde tapu iptali davası, ilgili tüzel kişiliklere ve hazine aleyhine açılmalıdır. Tapu davasının açılması için haksız bir tapu kaydı olması gerekir. Gayrimenkul sahibinin ölmesi ve kayıp olması hallerinde mirasçılarına dava açmalıdır. Gayrimenkul, birden fazla kişinin mirası ise mirasçıların tamamına dava açılması gerekir.

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır ?

Tapu davalarının taşınmazın bulunduğu bölgede açılması gerekir. Her iki tarafın da ortak bir karar alarak farklı bir şehirde mahkemeye başvurması gibi bir durum söz konusu değildir. Tapu davası yalnızca taşınmazın bulunduğu yerde açılabilir.

Taşınmazın bulunduğu bölgenin asliye hukuk mahkemesi, tapu davalarını yürütmekle görevli olan mahkemedir. Davanın farklı bir asliye hukuk mahkemesinde açılması durumunda hakimin resen incelemesi ve davayı reddetmesi gerekir. Tapu davasının açılması için yetkili mahkemeye dilekçe yazılmalıdır.

Tapu İptal Davası Açma Sebepleri Nelerdir ?

Tapu iptali davasının açılması için anayasada düzenlenen sebeplerin oluşması gerekir.

Tapu davası açma nedenleri aşağıdaki gibidir ;

  • Hukuki ehliyetsizlik,
  • Mirastan mal kaçırma,
  • Vekaletin kötüye kullanılması,
  • İmar hukukundan kaynaklanan nedenler,
  • Sınır uyuşmazlıkları,
  • Kadastro ölçüm hataları,
  • Tapuya özel mülk olarak kaydedilmesi mümkün olmayan taşınmazların kişiler adına kaydı olması,
  • Üçüncü kişi adına senetsiz tescil edilmiş tapu kaydı,
  • Zeminde kullanılan yer ile tapu kaydında bulunan parselin birbirini tutması durumlarında tapu iptali davası açılması mümkün olabilir.

Tapu İptali Davasını Açma Süresi Var Mı ?

Mülkiye haklarının korunması adına açılabilecek tapu davaları için zamanaşımı kavramı söz konusudur. Tapu davası, belirli bir süre içerisinde açılmalıdır. Davanın zamanaşımına uğraması halinde taraflar dava açma hakkında sahip değildir. Zamanaşımına uğrayan davalar için zamanaşımı itirazında bulunulması mümkün olabilir. Tapu iptali davasının açılması için genel süre 10 yıldır. Belirli hallerde bu süre daha uzundur. Kadastrodan kaynaklı tapu iptal davalarının süresi 10 yıldır. Miras hukukundan kaynaklı, orman kanunu ve kıyı kanunu kaynaklı, yolsuz tescile dayalı tapu iptali davaları için zamanaşımı kavramı yoktur.

Tapu İptali Davalarında Süreç Nasıl İşler ?

Tapu iptali davasının açılması için taşınmazın bulunduğu bölgenin asliye hukuk mahkemesine başvuru yapılması gerekir. Davacı, mahkemeye tapu iptal davası dilekçesi yazmalıdır. Dilekçede incelenmesi gereken kanıtlar açıkça ifade edilmelidir. İptal davası sürecinde bilirkişi raporu ve tanık ifadeleri istenir. Dava sürecinde kanıtların gerçek olması ve mülkiyet hakkı sahibinin gerekçelerini kanıtlaması gerekir.

Ne düşünüyorsunuz?

288 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Yeni Ev Sahibi Kiraya Zam Yapabilir Mi?

İnşaat Sektörü Faiz İndirimi Bekliyor