in

Tapu Tescil ve İptal Davaları, Kazandırıcı Zamanaşımı

Tapu iptali ve tescil davası, kanuna aykırı yollarla düzenlenen tapu kaydının düzeltilmesi amacıyla açılan davadır.

Tapu Tescil ve İptal Davaları, Kazandırıcı Zamanaşımı voorgo.com

Tapu bir taşınmazın kime ait olduğunu gösteren resmi belge olarak tanımlanabilir. Yani tapu iptal davasında karşımıza çıkan da taşınmaz ile ilgili belgenin iptali talebidir.

Sahte vekaletname ile yapılan taşınmazın devri işlemi tapuda iptale tabidir. Taşınmazların usulüne uygun devredilebilmesi için geçerli bir hukuki sebep, tescil talebi ile tescilin bulunması gerekmektedir. Bu noktada tescil talebi yapacak olan kimse, bu işlemi yapmaya yetkili olmalıdır. Yetki ya hak sahibindedir ya da usulüne uygun düzenlenen vekaletname ile yetkili kılınan vekilindedir. Sahte vekaletname söz konusu olduğunda tapuda tescil talebi işlemi geçersiz olacaktır. Bu noktada incelenmesi gereken bir diğer husus iyi niyetli alıcının durumudur. Sahte vekaletname ile gerçekleştirilen yolsuz tescil işlemindeki alıcıların iyi niyetli olması dahi yok hükmünde olup gerçekleştirilen işlemin geçerli sayılmasını sağlamayacaktır. Dolayısıyla sahte vekaletname ile açılan tapu kayıtları iptal edilecektir.

Kazandırıcı Zamanaşımı ve Zilyetlik Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil davası

Olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı TMK 713 maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre bir kimse, tapuya kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak 20 yıl boyunca zilyetliğinde bulundurmuşsa mülkiyet hakkının kendi adına tapuda tescilini isteyebilir. Bu düzenleme uyarınca olağanüstü kazandırıcı zamanaşımının söz konusu olabilmesi için kural olarak hakka konu taşınmazın tapuya kayıtlı olmaması gerekmektedir. Fakat tapu kaydından malikin kim olduğu anlaşılmıyor veya malik hakkında 20 yıl önce gaiplik kararı verilmişse taşınmazın zilyetlik yoluyla elde edilmesi mümkün kılınmıştır.

Tapuya kayıtlı olmayan veya kayıtlı olan ancak malikinin kim olduğu bilinmeyen ya da malik hakkında 20 yıl önce gaiplik kararı verilen bir taşınmazı, davasız, aralıksız, 20 yıl süreyle malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kimse tapu iptal ve tescil davası açabilir. Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle açılan tapu iptal ve tescil davasında zilyet, ilgili taşınmazın mülkiyetinin kendi adına tapu kütüğüne tescilini talep edecektir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Borçlar Kanunu’na göre bu sözleşme ile taraflardan biri diğerine ölünceye kadar bakma sözü vermektedir. Kanuna göre bakım alacaklısı olan diğer taraf ise bunun karşılığında bir mamelek ya da bazı mallar temlik edecektir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde tapu maliki tarafından tapu iptal ve tescil davası açılabilecektir.

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası

Vekil, işini yaparken vekalet verenin iradesine bağlı olarak eylemlerini yürütmez ve hatta vekalet verenin iradesine karşı olarak onun zararına ya da kendi çıkarına olacak şekilde davranırsa bu, vekalet görevinin kötüye kullanılmasını oluşturur. Vekil bir taşınmazın satışı konusunda görevlendirildi ise taşınmazı gerçek değerinin altında satmamalıdır. Eğer vekil, taşınmazı gerçek değerinin altında satar ise görevini kötüye kullanmaya örnek oluşturur. İşbu durumda vekalet veren, görevini kötüye kullanma sebebiyle tapu iptal ve  tapu tescil davası açma hakkına sahiptir.

Aile Konutu Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası

Bir taşınmaz aile konutu olarak tapu siciline şerh edilince taşınmaz maliki eşlerden biri diğer eşin rızası olmaksızın bazı prosedürleri yapamayacaktır. Diğer eşin rızası olmaksızın taşınmazı satar, devreder, bir prosedür yapar ise, bu prosedür yolsuz tescil olacaktır. Bu durumda tapu iptal ve tescil davası açılması mümkün olabilir.

Tapu iptal ve tescil davasında nisbi harç ödenir. Dava dilekçesinde gösterilen değer üzerinden hesaplanan nisbi harcın dörtte biri peşin olarak ödenmelidir. Tapuda gösterilen değere göre yatırılan harçta dava sırasında kusur belirlenir ise kusur tamamlanana kadar davaya devam edilmeyecektir. Tapu iptal ve tescil davaları avukatlık ücretleri somut olaya ve danışılan avukata göre değişiklik gösterebilir.

Tapu İptal ve Tescil Davasında Zamanaşımı

Olağan zamanaşımı süresi 10 yıldır. Üzerinden 10 yıl geçtiyse, yolsuz tescil bile olsa geçerli hale gelecektir. İrade sakatlıklarına (yanılma, aldatma, korkutma) dayanan tapu iptal ve tescil davalarında, sakatlığın öğrenildiği andan itibaren 1 yıl içinde dava açılmaz ise tescil geçerli hale gelecektir.

Tapu İptal ve Tescil Kazandırıcı Zamanaşımı Nedir?

Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası ya da bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.

Maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya yirmi yıl önce gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın bütününün ya da bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi, o taşınmazın tamamı ya da bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini talep edebilir. Tescil davası, kamu tüzel kişiliğine ya da varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı açılır.”

Bir kişi kazandırıcı zamanaşımı ile taşınmaz mülkiyeti kazanmak amacıyla taşınmazın kendi adına tescil edilmesi için malikin mirasçılarına, alakalı kamu tüzel kişiliğine veya hazineye dava açacaktır. 3 ay içerisinde, açılan davaya itiraz yapılmaz ise kazandırıcı zamanaşımı uyarınca davacı adına tescile karar verilecektir.

Tapu İptal ve Tescil Davası Ne Kadar Sürer?

Dava dilekçesi incelenecek, tebliğ edilecek, yanıt gelecek ve bu yanıt dilekçesi de tebliğ edilecektir. Sonrasında ön inceleme duruşması, delillerin toplanması, tahkikat duruşması bilirkişi incelemeleri, raporlar, yargılama ve karar duruşması gelecektir. Son olarak gerekçeli karar yazılacaktır. Davanın ne kadar süreceği ile ilgili net bir süre vermemiz olası değildir. Dava süreci, somut olaylar ve gerektirdiği hukuki sürecin hızlı ilerleyebilmesi bazı durumlarda de dava yükü fazlalığından dolayı yavaş ilerlemesi nedeniyle farklılık gösterecektir.

Asliye Hukuk Mahkemesi tapu iptal ve tescil davasında görevli mahkemedir. Davada yetkili mahkeme kanun tarafından taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi olarak belirlenmiştir.

Ne düşünüyorsunuz?

125 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Konut kredisi çekmek isteyenlere müjde

Konut kredisi çekmek isteyenlere müjde ! Devletten geri ödemesiz hibe desteği !

Konut-Satışlarında-Yüzde-32-Artış-voorgo.com

Konut Satışlarında Yüzde 32 Artış