in

Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü Kamu Konutlarını Satışa Çıkardı

Milli Emlak’tan Çeşme’de 240 Bin TL’ye Kamu Konutu

İzmir’de Kamu Konutlarının Satışları Devam Ediyor.

Çeşme’nin İnönü Fahrettinpaşa, Sakarya ve 16 Eylül mahallelerinde bulunan 7 adet kamu konutu açık artırmayla satışa sunuldu. Kamu konutlarının fiyatları 240 bin TL ve 480 bin TL arasında değişiyor. İhalesi 5 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek.

Satış İhalesi Yapılacak Taşınmazlar 

1- Taşınmazların satış ihaleleri Çeşme Milli Emlak Müdürlüğünde Sakarya Mahallesi Atatürk Bulvarı No:105 Çeşme/İZMİR adresindeki Milli Emlak Müdürünün odasında komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

2- Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara dair şartname ve ekleri, taşınmazın bulunduğu ilçenin bağlı olduğu Çeşme Milli Emlak Müdürlüklerinde para ödemeden görülebilir.

3- İhaleye katılacak kişilerin belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekiyor. Teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal yerleşim yeri belgesi,
b) Adres beyanı,
c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,
d) Geçici Teminata dair belge istenilmesi halinde Teminat Mektubu örneği İdareden temin edilebilir.
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, siciline kayıtlı bulunduğu sanayi ya da ticaret odasından ya da idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ya da teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ya da vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ya da teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

4- 4706 sayılı Kanunun 7. maddesinin 4. fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir prosedürleri ve bu prosedürler esnasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

5-(a) Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

(b) Öncelikli alım hakkı sahibinin süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması, kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, en yüksek teklifi veren kişi tarafından satış bedeli peşin ya da Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen biçimde en az dörtte biri peşin, kalanı en çok 2 yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile ödenebilir.

(c) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi ya da peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması durumunda bu durum İhalede en yüksek teklifi veren kişiye bildirilir.

(d) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi durumunda, kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmi yazısı ya da alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel, muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması durumunda İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil prosedürünün yapılması hususu yazıyla bildirilir. ”

6- Listedeki DOLU olarak belirtilen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, ayrıntılı bilgi ilgili Müdürlüklerden alınabilir.

7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. Bu ihaleye dair bilgilere www.izmir.csb.gov.tr. adresinden ulaşabilirsiniz.

Ne düşünüyorsunuz?

144 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Faizsiz Bankacılık İle Konut Alımı !

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Döviz Yasağı Devam Ediyor !