in ,

Değerli Konut Vergisi Beyan Süresi Bitiyor !

Değerli Konut Vergisi nasıl hesaplanacak ? Konut inşa eden müteahhitler ya da şirketler değerli konut vergisi ödeyecek mi ?

Değerli Konut Vergisi uygulaması 7194 sayılı Kanun ile Emlak Vergisi Kanununa eklenmiştir. Kanuna göre, değerli konut vergisi 2021 yılının Şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar beyan edilip Şubat ve Ağustos ayları sonuna kadar iki eşit taksit halinde ödenecektir.

Normal şartlarda konut varlıkları üzerinden Emlak Vergisi Kanunu’na göre emlak vergisi alınmakta iken aynı kanun ile ikinci bir verginin getirilmiş olması haksız bir durum yaratacaktır. Zaten konut üzerinden alınan bir vergi var iken servetin ikinci defa vergilendirilmesi anayasal olarak ta problem yaratmaktadır. Durum bu iken kanun uygulamasına dair 15 Ocak 2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmi Gazete’de Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ ile değerli konut vergisi uygulamasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

1- Değerli Konut Vergisinin konusu, mesken nitelikli konutlardır.

Değerli konut vergisinin konusunu Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 1319 sayılı Kanunun 42’nci maddesinde bulunan tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazlar teşkil etmektedir.

Değerli konut vergisi uygulamasında “mesken nitelikli taşınmaz” kavramı, mesken niteliğine haiz binalar ile çok sayıda bağımsız bölümden oluşan binalarda her bir bağımsız bölümü ifade eder. Her bir bağımsız bölüm vergilendirme açısından tek tek değerlendirilir.

Taşınmazın mesken niteliğini haiz olup olmadığı hususunun değerlendirilmesinde, taşınmazın kayıtlardaki niteliğinin yanısıra fiilen kullanım durumuna da bakılır.

2- Değerli Konut Vergisinin mükellefi gerçek ve tüzel kişilerdir.

Değerli konut vergisinin mükellefi, mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenlerdir.

Bunlar gerçek kişi de olabilir, tüzel kişi de olabilir. Gelir vergisi mükellefi de olabilir, kurumlar vergisi mükellefi de olabilir.

Buna göre, mesken nitelikli taşınmaza dair değerli konut vergisini taşınmazın maliki öder. Mesken nitelikli taşınmaz üzerinde intifa hakkı varsa vergi, bu hakkın sahibi tarafından ödenir.

3- Değerli Konut Vergisinin konusu, binanın değerinin belirlenmesi.

Bina vergi değeri, 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine göre binalar için hesaplanan bedeli ifade eder. Söz konusu değer, taşınmazın bulunduğu yerdeki belediyeden ilgililerince temin edilir.

4- Değerli Konut Vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar ?

Değerli Konut Vergisi Mükellefiyeti

Mesken nitelikli taşınmazın bina vergi değerinin 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen tutarı aştığı tarihi,

1319 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden nedenlerin doğması durumunda bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi,

Muafiyetin sukut ettiği tarihi,

takip eden yıldan itibaren başlar.

5- Değerli Konut Vergisinin beyanının sona ermesi mümkün mü ?

Değerli konut vergisine tabi olan mesken nitelikli taşınmazların sonraki yıllarda bina vergi değerinin, beyannamenin verileceği yılda geçerli 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde bulunan tutarın altında kalması durumunda, bu durum mükellef tarafından tevsik edici belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine bildirilir ve bu durumda ilgili yıla dair beyanname verilmez.

6- Değerli Konut Vergisi nasıl hesaplanacak ?

78 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile Değerli konut vergisi alt ve üst sınırları 2021 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Buna göre, 2021 yılında değerli konut vergisi beyanı ve ödemesi bu tablodaki tutarlar dikkate alınarak yapılacaktır.

Örneğin, 2020 yılında mesken niteliğinde taşınmazının bina vergi değeri 5.500.000 TL olan bir mükellefin, değerli konut vergisi mükellefiyeti takip eden yıl olan 2021 yılı başından itibaren başlayacaktır. Söz konusu konutun bina vergi değerinin 2021 yılı için 5.750.000 TL olduğunu varsaydığımızda, konuya dair hesaplama aşağıdaki şekilde olacaktır:

5.750.000 TL – 5.227.000 TL = 523.000

523.000 x 0,003 = 15.690 TL

7- Tek taşınmazı olanlara ait taşınmaz ile çok sayıda mesken nitelikli taşınmazı bulunanların en düşük değerli tek taşınmazından Değerli Konut Vergisi alınmayacaktır.

Gerçek ya da tüzel kişilerin;

Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı varsa bu taşınmaz için değerli konut vergisi beyan ve vergi ödemesi olmayacaktır,

Çok sayıda mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması durumu dahil) için değerli konut vergisi beyan ve ödeme olmayacaktır.

Dolayısıyla tek taşınmaza sahip olanlara ait taşınmaz ile çok sayıda taşınmaza sahip olup değeri en düşük olan taşınmaz için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanacak olup bunlar üzerinden vergi alınmayacaktır.

Muafiyet, bu kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları durumunda hisselerine ait kısım için de uygulanacaktır.

Birden çok mesken nitelikli taşınmazı bulunan mükellefler, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerde mesken nitelikli tek taşınmazını, Tebliğ ekinde bulunan (Ek 2A) “Birden Fazla Meskeni Olanların, Muafiyet Uygulanacak En Düşük Değerli Tek Meskenlerine (İntifa Hakkına Sahip Olunan Dahil) İlişkin Bildirim” ile beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine bildirmeleri gereklidir.

Örneğin, Mükellef (E)’nin mesken nitelikli 3 adet taşınmazı bulunmaktadır. Bu taşınmazlardan, birinci taşınmazın 2020 yılı bina vergi değeri 4.900.000 TL, ikinci taşınmazın 2020 yılı bina vergi değeri 6.000.000 TL, üçüncü taşınmazın 2020 yılı bina vergi değeri 6.500.000 TL’dir.

Söz konusu taşınmazların bina vergi değerlerinin, 2021 yılı için sırayla

-5.125.000 TL,

-6.275.000 TL,

-6.800.000 TL

olarak tekrar değerleme oranının yarısı oranında güncellendiğinde, mükellef (E)’nin, 2021 yılının Şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar beyan edip Şubat ve Ağustos ayları sonuna kadar iki eşit taksit durumunda ödeyeceği değerli konut vergisi aşağıda ifade edildiği şekilde hesaplanacaktır.

8- Konut İnşa eden müteahhitler yada şirketler değerli konut vergisi verecek mi ?

Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar ilk satışa, devir ve temlike konu edilmediği sürece vergiden muaftır.

Bu muafiyet hükmü arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar için de uygulanır. Söz konusu taşınmazların kiraya verilmesi ya da sair surette kullanılması halinde muafiyetten faydalanılması olası değildir.

9- Verginin beyanı, ödeme süresi ve ödeme yeri.

Değerli konut vergisi, Tebliğ ekinde bulunan (Ek 1A) 1 No.lu Değerli Konut Vergisi Beyannamesi ve (Ek 1B) 2 No.lu Değerli Konut Vergisi Beyannamesi üzerine tarh olunur. Mükellefler beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla dair) gösteren belgeyi eklemek suretiyle, ilgili yılın Şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine vereceklerdir.

Mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi bunun yanı sıra 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar kapsamında Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler ile sözleşme imzalamak suretiyle e-beyanname olarak da verebileceklerdir. Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi halinde, beyannameye eklenecek bina vergi değerini gösteren belge, beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içinde elden ya da posta yolu ile ilgili vergi dairesine tevdi edilir.

Taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesi, tek vergi dairesi bulunan il ve ilçelerde mevcut vergi dairesini; bağımsız vergi dairesi olmayan ilçelerde, bağlı vergi dairesini (mal müdürlüklerini); çok sayıda vergi dairesi bulunan illerde/ilçelerde, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer yetkili vergi dairesini ifade eder.

Beyan edilmesi gereken çok sayıda değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmaza sahip olan mükellefler (tam mülkiyet, paylı mülkiyet ve intifa hakkı sahipleri), bu taşınmazların tamamı için bu Tebliğ ekinde bulunan (Ek 1A) 1 No.lu Değerli Konut Vergisi Beyannamesini kullanarak tek beyanname vereceklerdir. Birden çok meskeni olanların, muafiyet uygulanacak en düşük değerli tek meskenleri beyannameye dahil edilmeyecek, bu meskene dair bilgiler Tebliğ ekinde bulunan (Ek 2A) ile bildirilecektir.

Müteakip yıllar için mükellef tarafından aynı biçimde yıllık olarak beyanname verilmeye devam edilir. Her yıl için verilen beyannameye, beyannamenin verildiği yıl ve bir önceki yıla dair bina vergi değerini gösteren belgenin eklenmesi zorunludur.

Yıl içinde mükellefiyetin başlamasını gerektirecek durumun meydana gelmesi durumunda mükellefiyet takip eden yıldan itibaren başlar, değerli konut vergisi beyannamesi de takip eden yılın Şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar verilir. Örneğin, değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazı 2020 yılı içerisinde satın alan kişinin mükellefiyeti takip eden yıldan itibaren başlayacak ve beyanname 2021 yılı Şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar verilecektir.

Ne düşünüyorsunuz?

291 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Ulusal Bilgi Sistemlerine Dair Yeni Yönetmelik

Murat Kurum Ankara’da Gençlerle Bir Araya Geldi