in

Diyarbakır’da 5 Gayrimenkul İçin Kiralama İhalesi Yapılacak

İhale 25 Mart 2021 tarihinde…

Diyarbakır İli Çınar Belediye Başkanlığı, Diyarbakır Gazi Mahallesi’nde bulunan 5 adet gayrimenkul için kiralama ihalesi gerçekleştirecek. İhale 25 Mart 2021 tarihinde yapılacak.

Diyarbakır İli Çınar Belediye Başkanlığı’nın ilanı ;

Mülkiyeti Belediyemize ait Çınar İlçesi tapusuna kayıtlı aşağıda bilgileri listelenen taşınmazlar ihale yoluyla 25.03.2021 Perşembe günü Saat 11.00’de Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile tek tek 3 (üç) yıllık kiralanacaktır.

1 – Taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü ile ihale yoluyla 3 (üç) yıllık kiralanacaktır.

2 – Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de kanuni ikametgahı olması,

b) Tebligat ve ilaveten irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, bulunan adres beyanı,

c) Vekaleten iştirak ediyorsa, yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri,

d) İhaleye iştirak edecek tarafından imzalanmış şartname ve yer görme belgesi,

e) Nüfus cüzdanı sureti ya da arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ya da Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi,

c) Tebligat için adres beyanı ve ilaveten irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

d) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname ve yer görme belgesi.

3 – Söz konusu kira ihalesi 25.03.2021 Perşembe günü saat 11.00’de Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. Ancak bu ihalede istekli çıkmaması ya da az çıkması durumunda, ikinci bir ihale yapılacaktır. İkinci ihale ondört gün sonra 09.04.2021 Cuma günü saat 11.00’de Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Belediye Encümenince) yapılacaktır.

4 – Bu ihaleden doğacak vergi, resmi harç bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup;

5 – Aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların kiraya dair ödemeleri, 1 (bir) aylık peşin olarak ödenecek, ödeme dönemlerine denk gelen ilk 7 (yedi) gün içinde kira bedelleri Çınar Belediyesinin belirlediği banka hesabına ya da belediyemiz tahsilat servisine makbuz karşılığında yatırılacaktır.

6 – Kiracı kirasını son ödeme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yatırmadığı takdirde idare tek taraflı olarak iş yerini tahliye edip sözleşmeyi fesih etmeye yetkilidir. İlanen duyurulur.

Ne düşünüyorsunuz?

163 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

620 Bin Riskli Yapı Dönüştürüldü

Ankara’da Hazineye Ait İmarlı ve İmarsız Arsa Satışı Yapılacak