in

Kamuya Ait Konutlar Satışa Çıkarıldı !

17 daire, 28 Temmuz 2021 tarihinde ihale ile satışa sunulacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğüne ait lojmanlar satışa çıkarıldı. Şanlıurfa Yenişehir Mahallesinde bulunan TMO lojmanlarında bulunan toplam 17 daire 28 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak ihale ile satışa sunulacak. Dairelerin büyüklükleri 84 metrekare ve 100 metrekare olup, muhammen bedeli 7.500 TL ile 210.000 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Şanlıurfa Haliliye Yenişehir Mah. 242. Sok. No:14 adresinde bulunan TMO lojmanlarında bulunan kamuya ait 17 konut, aşağıda belirtilen şartlarla ihale edilerek satılacak. Daire fiyatlarının yüzde 20’si peşin verilmek kaydı ile 5 yıl taksit avantajı sunulmaktadır. Kamuya ait konutların satışına dair açıklamalar haberimizde…

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ LOJMAN SATIŞLARI

1- Yukarıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğüne ait kat mülkiyeti/kat irtifakı tipindeki (türündeki) kamu konutları (lojman) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte bulunan hükümler ile 4706 sayılı Kanunun 4. maddesinin 5 ila 11. fıkralarına göre satış ihaleleri yapılacaktır.

2- İhalesi yapılacak taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Mehmetçik Mah. Eyyüp Cenap Gülpınar Caddesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Kat:3, 319 numaralı toplantı salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

3- İhalelere dair şartname, mesai saatleri dahilinde Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.

4.1- Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

DAİRE SATIŞ BEDELİ

İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi halinde ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi durumunda ise indirim uygulanmaksızın;

a) En az yüzde 20’si peşin, kalanı 5 yılda ve 60 taksitle,

b) En az yüzde 25’i peşin, kalanı 7 yılda ve 84 taksitle,

c) En az yüzde 30’u peşin, kalanı on yılda ve 120 taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak suretiyle yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde 12’yi (en çok ) geçmesi durumunda geçen kısım hesaba katılmaz.

4.2- Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin ya da 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en çok iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.

4.3- Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi ya da peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması durumunda bu durum ihalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

4.4- Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi durumunda, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi ya da kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmi yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması durumunda İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

5.a- Geçici teminat makbuzunu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ya da bu senetler yerine düzenlenen belgeler)

5.b- Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah ilmuhaberi)

5.c- Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres beyanı)

5.d- Gerçek kişiler için TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale esnasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden ya da sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından ya da benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak ya da teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ya da vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak ya da teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

6- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle beraber 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

7- Kamu konutlarının satışına dair olarak; oturan öncelikli alım hakkı sahibi bulunmaması/bildirilmemesi sebebiyle boş olarak ilan edilmesinden sonra bu konutların/bağımsız bölümlerin tahsis edilmesi halinde (ilan tarihi ile ihale tarihi arasında) hukuki ihtilaflar oluşabileceğinden, bu haldeki söz konusu konutların ihalesi yapılmayacaktır.

8- Kamu konutunun satış bedeli üzerinden müşteriden satış bedeli haricinde yüzde 1 KDV, binde 9,48 damga vergisi , binde 5,69 karar pulu bedeli ile tapu işlemleri için vergi, resim, harç ve diğer giderler müşteri tarafından ödenecektir.

9-Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- Türkiye genelinde ihale bilgileri http:www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir, bunun dışında https://sanliurfa.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir.

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

İhalesi yapılacak taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Mehmetçik Mah. Eyyüp Cenap Gülpınar Caddesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Kat:3, 319 numaralı toplantı salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

Kamu lojmanlarının satışına dair tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz !

Ne düşünüyorsunuz?

87 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Tapu İşlemlerinde Yeni Dönem !

Kanal İstanbul’un İmar Çalışmalarında Son Durum