in

Milli Emlak Arsa Satış İlanı

İhale, 8 Aralık 2020 Tarihinde Gerçekleştirilecek !

Isparta Çevre ve Şehircilik, Milli Emlak İl Müdürlüğü 14 adet arsasını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 8 Aralık 2020 tarihinde satış ihalesini gerçekleştirecek !

Taşınmazların satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca, Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.

Satışı yapılacak taşınmaz mallara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde para ödemeden görülebilir.

Taşınmazların satış bedeli, 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en çok iki yılda ve 8 eşit taksitle, kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.

4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye katılacakların ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına;

a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanını,

b) Tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını, gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını,

c) Geçici teminata ait belge, (Mevduat ya da katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması yasal zorunludur.)

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlara ek olarak, siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ya da Sanayi Odasından ya da idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2020 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ya da teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ya da vekaletnameyi vermeleri ; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ya da teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerini,

e) Gerçek kişiler adına vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi, vermeleri gereklidir.

Ne düşünüyorsunuz?

177 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Tarımsal Arazi Satışında Önalım Hakkı Kaldırıldı

EMLAK KONUT, Bursa, Şırnak Ve Hakkari’de Bulunan Gayrimenkullerini Satıyor