in

Tarımsal Arazi Satışında Önalım Hakkı Kaldırıldı

Kanunla getirilen değişiklikler akabinde ön plana çıkan maddeler ve ilave edilen fıkralar..

Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun, 31294 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Tütün mamulleri ve alkol piyasasında yapılan düzenlemeler, tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasına dair hükümler, kara avcılığı programları, gıda ve yemlerde taklit ve tağşiş yapanlara verilen cezalar ile birlikte, tarımsal arazilerin satışı durumunda sınırdaş tarımsal arazi maliklerine önalım hakkı tanıyan fıkranın yürürlükten kaldırılması da kanunla yapılan önemli değişiklikler arasında bulunuyor.

Kanunla getirilen değişiklikler akabinde ön plana çıkan maddeler ve ilave edilen fıkralar :

Bozuk orman alanlarında orman alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin mamul veya yarı mamul olarak işlenmesi amacıyla tesis kurulması, orman bitkisi fidanlıkları kurulması, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kapsamında verilen izin; tesislerin, saha tesliminden itibaren iki yıl içinde işletmeye alınmaması halinde iptal edilir.

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun 4/B maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “tütün mamulleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ sigara filtresi, alkol, makaron, yaprak sigara kağıdı” ibaresi eklenmiş, (d) bendinde bulunan “etil alkol, metanol ve alkollü ürünler konusu ile ilgili” ibaresi “makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler konusu ile ilgili piyasa güvenliğinin tesisi için tedbirlerin alınması” olarak değiştirilmiş, (f) bendine “tütün mamulleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “yaprak sigara kağıdı, makaron, sigara filtresi” ibaresi eklenmiştir.

Tütün mamulü üreticilerinin, bir takvim yılı içinde yurt içi piyasaya arz amacıyla ürettikleri ve ithal ettikleri nargilelik tütün mamulü, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, sigara ve pipoluk tütün mamulü kategorilerinde kullandıkları toplam tütünün, kategori bazında en az yüzde 30’unun Türkiye’de üretilen tütün olması zorunludur. Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 45’e kadar artırmaya yetkilidir.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun ilgili maddelerine; “tütün mamulleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “makaron, yaprak sigara kağıdı” ibareleri eklenmiştir.

Taklit ve tağşiş yapılmış ürün prosedüre tabi tutulamaz, piyasaya arz edilemez. Taklit ya da tağşiş yapılan gıda ya da yemlere el konulur. Ürünler masrafları sorumlusuna ait olmak suretiyle piyasadan toplatılır. Sağlığı ve hayatı tehlikeye sokacak gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak suretiyle mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilir ve piyasadan toplatılır. Bu gıdaları kendi adı ya da ticari unvanı altında piyasaya arz eden, üreten, ithal eden, gıda işletmecilerine 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin günden 5 bin güne kadar adli para cezası verilir. 3 yıl içinde fiilin tekrarlanması durumunda, bunun dışında; gıdayı üreten, kendi adı ya da ticari unvanı altında piyasaya arz eden, ithal eden, gıda işletmecisi 5 yıldan 10 yıla kadar gıda sektörü faaliyetinden men edilir.

Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcileri ve bilim insanları ile doğa koruma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, avcı kuruluşları, özel avlak ya da örnek avlak temsilcilerinden oluşan Merkez Av Komisyonu’nda görev alacak bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları; Bakanlığa başvuranlar arasından, Değerlendirme Komisyonu tarafından seçilir.

Bilimsel yönden türlerine ve doğaya zararlı olan hayvanların bu Kanun gereğince görevliler ya da avcılar tarafından avlanması ile avlanma ücreti ve avlanma izin ücreti alınmayacak diğer kişilere dair usul ve esaslar, Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

5403 sayılı Kanunun 8/İ maddesinin ikinci fıkrası (tarımsal arazilerin satışı durumunda sınırdaş tarımsal arazi maliklerine önalım hakkı tanıyan fıkra) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tarım arazilerinde hisselendirme, ifraz, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi, pay temliki, paylı mülkiyet olarak intikal, elbirliği mülkiyetinin devri, vasıf değişikliği ve taksim prosedürleri Bakanlığın izni ile yapılır.

İmar planlarında tarımsal niteliği korunacak alan olarak ayrılan yerler ile kamu faydası kararı alınarak tarım dışı amaçla kullanım izni verilen yerler, tekrar izin alınmaksızın bu amaç dışında kullanılamaz ve planlanamaz. Ancak yerleşim alanlarının gelişim alanı ihtiyaçlarını karşılamak için izin verilerek planlanmış alanlarda tekrar izin şartı aranmaz.

Tarımsal amaçlı arazi kullanımlarında, tarımsal amaçlı arazi kullanım proje ve planlarında uyulması zorunludur. Bu proje ya da planlara aykırı hareket edilmesi durumunda valilikçe resen tespit ettirilerek sorumlulara; bin TL’den az olmamak kaydıyla bozulan arazinin her metrekaresi için 10 TL idari para cezası uygulanarak projeye uygunluk sağlanması için azami 2 ay süre verilir. Büyük ova koruma alanlarında bu cezalar 2 katı olarak uygulanır. Bu sürenin sonunda aykırı kullanımların devam etmesi halinde, valilikçe faaliyet durdurulur ve idari para cezası 3 katı olarak uygulanır. İzinsiz tüm yapılar, masrafları Bakanlıkça karşılanmak suretiyle, 1 ay içinde il özel idareler ve belediyelerce yıkılır ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilir. Arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi için temizleme ve yıkım masrafları sorumlulardan Bakanlıkça genel hükümlere göre tahsil edilir. Hakkında yıkım kararı alınmış olduğu halde bir ay içinde il özel idareleri ya da belediyelerce yıkılmayan yapılar, yıkım masrafları Bakanlıkça karşılanmak üzere Bakanlıkça yıktırılır. Yıkım masraflarının yüzde 100 ve fazlası il özel idaresi ya da belediyeden tahsil edilir.

Tarım dışı arazi kullanımları ve tarımsal amaçlı yapılarda izin alınması ve toprak koruma projelerine uyulması zorunludur. Arazi kullanımına izinsiz başlanılması, hazırlanan toprak koruma projelerine uyulmaması ya da alınan izne uygun kullanılmaması durumunda, yaptırımlar uygulanır.

Toprak koruma projelerinin yetersizliği, hazırlatılmaması ya da zamanında gerekli tadilatların yapılmaması sonucu toprak kayıpları ya da arazi tahribi olması durumunda meydana gelecek zararlardan; proje hazırlanmasına gerek olmadığına karar verenler, proje hazırlanmış ise projeyi onaylayanlar ve hazırlayanlar sorumludur.

Tarım arazilerini, tescili mümkün olmayan fiili hisseler oluşturarak arazinin hisselere tekabül ettiği kabul edilen kısımlarının zilyetliğini, bir özel hukuk tüzel kişisinin faaliyeti kapsamında bu tüzel kişiyle ortaklık ya da üyelik ilişkisi kurarak devretmek ya da bu işlere aracılık etmek suretiyle arazinin bütünlüğünün bozulmasına ve amacı dışında kullanılmasına sebebiyet verenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden bin güne kadar adli para cezası verilir. Ayrıca bu tüzel kişi ile ilgili 50 bin TL’den 250 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanır. Tarım arazisinin bütünlüğünün sağlanması ve tarımsal üretime uygun duruma getirilmesi durumunda, bu fıkra uyarınca kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun ilgili maddelerine; “tütün mamulleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “makaron, yaprak sigara kağıdı” ibareleri eklenmiştir.

Taklit ve tağşiş yapılmış ürün prosedüre tabi tutulamaz, piyasaya arz edilemez. Taklit ya da tağşiş yapılan gıda veya yemlere el konulur. Ürünler masrafları sorumlusuna ait olmak suretiyle piyasadan toplatılır. Kişilerin sağlığını ve hayatını tehlikeye sokacak gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak suretiyle piyasadan toplatılır ve mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilir. Bu gıdaları ithal eden, üreten, ticari unvanı ya da kendi adı altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin günden 5 bin güne kadar adli para cezası verilir. Fiilin 3 yıl içinde tekerrür etmesi halinde bunun dışında; ithal eden, gıdayı üreten, ticari unvanı ya da kendi adı altında piyasaya arz eden gıda işletmecisi 5 yıldan 10 yıla kadar gıda sektörü faaliyetinden men edilir.

Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcileri ve bilim insanları ile doğa koruma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, avcı kuruluşları, özel avlak ya da örnek avlak temsilcilerinden oluşan Merkez Av Komisyonu’nda görev alacak bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları; Değerlendirme Komisyonu tarafından, Bakanlığa başvuranlar arasından seçilir.

Bilimsel yönden doğaya ve türlerine zararlı olan hayvanların bu Kanun gereğince görevliler ya da avcılar tarafından avlanması ile avlanma izin ücreti ve avlanma ücreti alınmayacak diğer kişilere dair usul ve esaslar, Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

5403 sayılı Kanunun 8/İ maddesinin ikinci fıkrası (tarımsal arazilerin satışı durumunda sınırdaş tarımsal arazi maliklerine önalım hakkı tanıyan fıkra) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tarım arazilerinde hisselendirme, ifraz, pay temliki, elbirliği mülkiyetinin devri, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi, paylı mülkiyet olarak intikal, vasıf ve taksim değişikliği prosedürleri Bakanlığın izni ile yapılır.

İmar planlarında kamu faydası kararı alınarak tarım dışı amaçla kullanım izni verilen yerler ile tarımsal niteliği korunacak alan olarak ayrılan yerler, tekrar izin alınmaksızın bu amaç dışında planlanamaz ve kullanılamaz. Ancak yerleşim alanlarının gelişim alanı ihtiyaçlarını karşılamak için izin verilerek planlanmış alanlarda tekrar izin şartı aranmaz.

Tarımsal amaçlı arazi kullanımlarında, tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine uyulması zorunludur. Bu plan ya da projelere aykırı hareket edilmesi durumunda valilikçe resen tespit edilerek sorumlulara; bin TL’den az olmamak kaydıyla bozulan arazinin her metrekaresi için 10 TL idari para cezası uygulanarak projeye uygunluk sağlanması için azami 2 ay süre verilir. Büyük ova koruma alanlarında bu cezalar 2 katı olarak uygulanır. Bu sürenin sonunda aykırı kullanımların devam etmesi halinde, valilikçe faaliyet durdurulur ve idari para cezası 3 katı olarak uygulanır. İzinsiz tüm yapılar, masrafları Bakanlıkça karşılanmak kaydıyla, 1 ay içinde belediyeler ya da il özel idarelerince yıkılır ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilir. Arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi için yıkım ve temizleme masrafları sorumlulardan Bakanlıkça genel hükümlere göre tahsil edilir. Hakkında yıkım kararı alınmış olduğu halde bir ay içinde belediye ya da il özel idarelerince yıkılmayan yapılar, yıkım masrafları Bakanlıkça karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilir ya da yıktırılabilir. Yıkım masrafları belediye ya da il özel idaresinden tahsil edilir.

Tarımsal amaçlı yapılarda ve tarım dışı arazi kullanımlarında izin alınması ve toprak koruma projelerine uyulması zorunludur. Tarımsal amaçlı yapılara ve tarım dışı arazi kullanımına izinsiz başlanılması, alınan izne uygun kullanılmaması ya da hazırlanan toprak koruma projelerine uyulmaması durumunda, yaptırımlar uygulanır.

Toprak koruma projelerinin hazırlatılmaması, yetersizliği ya da zamanında gerekli tadilatların yapılmaması sonucu arazi tahribi ya da toprak kayıpları olması durumunda meydana gelecek zararlardan; proje hazırlanmasına gerek olmadığına karar verenler, proje hazırlanmış ise projeyi hazırlayan ve onaylayanlar sorumludur.

Tarım arazilerini, tescili mümkün olmayan fiili hisseler oluşturarak arazinin hisselere tekabül ettiği kabul edilen kısımlarının zilyetliğini, bir özel hukuk tüzel kişisinin faaliyeti kapsamında bu tüzel kişiyle üyelik ya da ortaklık ilişkisi kurarak devretmek, amacı dışında kullanılmasına, bu işlere aracılık etmek suretiyle arazinin bütünlüğünün bozulmasına sebebiyet verenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden bin güne kadar adli para cezası verilir. Ayrıca bu tüzel kişi ile ilgili 50 bin TL’den 250 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanır. Tarım arazisinin tarımsal üretime uygun duruma getirilmesi ve bütünlüğünün sağlanması durumunda, bu fıkra uyarınca kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar.

Ne düşünüyorsunuz?

127 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Hazine’den DASK’a Destek

Milli Emlak Arsa Satış İlanı