in

Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliği Değişti !

30 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Kamu İhale Kurumu tarafından 30 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan yeni yönetmelik ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen ihaleler için uygulanacak olan kurallar ile ilgili bir dizi önemli değişikliğe gidilmiş oldu.

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde bulunan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ya da kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin bütününün bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması durumunda, bu bilgilerin bütününü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri ya da bu konuları gösteren belgeler” ibaresi “bu Yönetmelik ekinde bulunan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak değiştirilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin başlığı ile birinci ve ikinci fıkraları aşağıda belirtildiği gibi, üçüncü fıkrasında bulunan “Adayın veya isteklinin” ibaresi “İsteklinin” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında bulunan “adayın veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana dair belgeler

“(1) İhale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana dair bilgilere sözleşme tasarısında yer verilir. Ancak, söz konusu tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman yeterlik kriteri olarak belirlenemez.

“(2) İşin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yürütülebilmesi için kendi malı olması gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman fiyat dışı neden olarak belirlenebilir. İdari şartnamede, fiyat dışı neden olarak belirlenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı, niteliği ve teknik ölçütlere yönelik düzenlemelere yer verilir. Fiyat dışı unsur değerlendirmesi yapılabilmesi için, kendi malı olduğunu gösteren belgeler ile yöntem ölçütleri tevsik eden belgelerin teklif ile birlikte sunulması gerekir. Kendi malı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana dair fiyat dışı unsurun, fiyat ve fiyat dışı unsurlar dahil hesaplanan toplam değerlendirme puanı içindeki ağırlığı % 1′ i geçemez. Söz konusu oranı arttırmaya ya da azaltmaya veya ihale konusuna göre farklı oranları saptamaya Kurum yetkilidir.

 

Ne düşünüyorsunuz?

91 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

İpotekli Taşınmazın İcra Satışında KDV Uygulaması

Sıfır Daire Alacaklara İş Bankası’ndan Özel Kampanya