in

Ankara Sincan’a 752 Konut !

2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin yeni ev inşa etmeyi hedefleyen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeni projeleri için düğmeye bastı.

Ankara Sincan'a 752 Konut voorgo.com

Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi 4. Bölge 1. Etap 1. Kısım 752 Adet Konut 29 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi (E-İhale) ihalesi 24 Ağustos 2020 tarihinde düzenlenecek.

2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin yeni ev inşa etmeyi hedefleyen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeni projeleri için düğmeye bastı.

2020 TOKİ projeleri kapsamında Ankara’da da yeni konutlar inşa edilecek. Sincan Saraycık projesinin ihalesi 24 Ağustos tarihinde yapılacak.

TOKİ Ankara Sincan Saraycık projesinde 752 adet konut ile birlikte 29 adet dükkan da yer alacak.

Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi 4. Bölge 1. Etap 1. Kısım 752 Adet Konut 29 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi açık ihale usulü ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi uyarınca ihale edilecek olup, teklifler yalnızca elektronik ortamda EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden alınacak. 24 Ağustos 2020 tarihinde inşa edilecek olan ihaleye dair detaylı bilgiler aşağıda bulunuyor:

1-İdarenin
Adı : T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
Adresi : Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA
Telefon ve faks numarası : 3125652000 – 3122667748

2-İhale konusu yapım işinin

Adı : Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık Mahallesi 4. Bölge 1. Etap 1. Kısım 752 Adet Konut 29 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi
Niteliği, türü ve miktarı : Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 752 Adet Konut 29 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta bulunan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ankara
Süresi / teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 600 (altı yüz) takvim günüdür.
İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.08.2020 – 14:00
İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) Toplantı Salonu

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak ölçütler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik ölçütleri ile fiyat dışı nedenlere dair bilgileri e- teklifleri kapsamında beyan etmeleri gereklidir.
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ya da İmza Sirküleri.
Gerçek kişi olması durumunda, noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel kişi olması durumunda, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ya da kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin bütününün bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması durumunda, bu bilgilerin bütününü göstermek üzere alakalı Ticaret Sicil Gazeteleri ya da bu konuları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
Tüzel kişi tarafından iş tecrübesi göstermek üzere çıkartılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından çok fazla hissesine sahip ortağına ait olması durumunda, ticaret ve sanayi odası / ticaret odası içeriğinde bulunan ticaret sicil memurlukları ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
Ekonomik ve mali yeterliğe dair belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken ölçütler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu ya da eşdeğer belgeleri,
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu ya da eşdeğer belgeleri,
İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu ya da bilançonun gerekli ölçütlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu ya da bilançonun gerekli ölçütlerin sağlandığını gösteren bölümlerini veya bu ölçütlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma makul olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço ya da eşdeğer belgelerde;
Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den az olması, yeterlik ölçütleridir ve bu üç ölçüt beraber aranır.
Yukarıda belirtilen ölçütleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri çıkartılan yılların parasal tutarlarının aşağı yukarısı üzerinden yeterlik ölçütlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterli olacaktır;
Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu ölçütlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı ölçüte dair  belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu ölçütleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri çıkartılan yılların parasal tutarlarının aşağı yukarısı üzerinden yeterlik ölçütlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Mesleki ve Teknik yeterliğe dair belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken ölçütler:
İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel ihtiva eden bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş ya da benzer işlere dair iş tecrübesini gösteren belgeler.
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği” nde bulunan
B/II grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. Bu ihale kapsamında; onarım, sondaj, güçlendirme, montaj işleri vb. yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.
Benzer işe denk sayılacak mühendislik ya da mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği bölümü ya da Mimarlık bölümü

5- Ekonomik açıdan en ayrıcalıklı teklif yalnızca fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı bütün isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı bütün isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar kapsamında yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat ayrıcalığı uygulanacaktır.

7- İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir.

Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8- Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife dair e-anahtar yanı sıra ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Ne düşünüyorsunuz?

300 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Recep Tayyip Erdoğan Açıkladı. voorgo.com

Recep Tayyip Erdoğan Açıkladı.

Konuttan Para Kazanmanın Birkaç Yolu voorgo.com

Konuttan Para Kazanmanın Birkaç Yolu !